Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smarte løsninger i epledyrking sikrer kvalitetsepler til forbruker

Alternative title: Smart solutions in apple growing ensure quality apples for consumers (SmartFruit)

Awarded: NOK 0.82 mill.

Only every sixth apple sold in Norwegian grocery stores is grown here. Therefore, it is an agricultural policy to increase the domestic production. With suitable varieties, it is possible to expand production and thus ensure higher Norwegian coverage in what has traditionally been the Norwegian apple season (August to December). Due to new storage technology, it is now possible to expand the sales of Norwegian apples. Some of the fruit packhouses have implemented the new technology solutions. They have realized that the quality of the apples at the time of harvest affects their storage capacity, and thus the quality of the fruit to be sold to the consumer later. To succeed in extending the Norwegian apple season, it is crucial that the fruit, when delivered to fruit storage, has the quality and storage capacity needed. SmartFruit will test new interventions in orchards in six fruit-growing districts, to improve product quality. The packhouses, with the help of new shelf life and storage technology, various methods will be tested to preserve quality throughout the storage period. The aim is to develop variety-specific cultivation manuals and storage regimes. To succeed in this, it is also necessary to establish new communication solutions between the various links in the value chain. This will allow everyone to learn from, and act on, the information and data that is generated. This gives producers the opportunity to learn from their own operations, as well as see the effect further down the value chain. This requires that all the participants in SmartFruit work across work packages and the established structures in the value chain, from fruit growers, via agricultural advisers and the packhouses to the producer organizations. This differs from traditional project organization but will be crucial for reaching the project goal and realizing the value creation potential in the project. If successful, the model and working method can be transferred to other crops.

Det er landbrukspolitiske mål om landbruk i hele landet og økt verdiskaping. Grøntutvalget 2020 sin ambisjon er økt forbruk av frukt og grønt med 75 %, samt 50 % økt norskandel. Norsk fruktnæring vil bidra med økt produksjon og utvidet salgssesong. Norske forbrukere vil ha norske epler, men de må ha en etterspurt kvalitet. For å sikre eplekvaliteten etter høsting er alle norske fruktpakkerier i gang med fornying og optimalisering av håndteringen. Dette setter nye krav til kvalitet. I SmartFrukt skal fruktdyrkere og rådgivning inkluderes i forbedringsarbeidet. Det mangler helhetlig kunnskap om sammenhenger mellom det som blir gjort i hagene og hvilken smakskvalitet og lagringsevne frukten har, samt økonomiske konsekvenser for både produsent og fruktlager. I SmartFrukt skal det etableres forsøksfelt i alle fruktdistriktene. I disse skal ulik og ny praksis for tynning, høsting og andre tiltak prøves ut og demonstreres. Epler skal leveres til de ulike fruktpakkeriene og utsettes for ulike og nye tiltak, og forskjellige lagringsforhold i inntil seks måneder etter høsting. Det vil gi ny informasjon om effekt på kvaliteten, som videre vil ha innvirkning på både produsent- og fruktpakkeriøkonomi. Helhetlig kunnskapsbygging med samarbeid på tvers av ulike fagområder i samme forsøk, omfattende digitalisering, formidling av eksisterende og ny kunnskap, samt etablering av effektive kommunikasjonskanaler mellom fruktdyrker og fruktpakkeri, skal sikre motivasjon og gi grunnlag for smarte valg hos fruktdyrkere og fruktpakkeri, samt gode systemer for kunnskapsdeling. Målet er å løfte de to første leddene i verdikjeden sitt kunnskapsnivå, bedre samhandlingen og kommunikasjonen slik at forståelse for konsekvenser av egne valg blir implementert i begge ledd. Det langsiktige målet er å sikre norskproduserte epler med unik smak til forbrukere fra august til mars hvert år. Deltagere er fruktdyrkere, Gartnerhallen, Nordgrønt, GPS, alle norske fruktpakkerier, NLR og NIBIO.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri