Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TappingMate - Autonom robotisert løsning for tappeprosesser i smelteverk

Alternative title: TappingMate - Autonomous robotic solution for tapping processes in smelters

Awarded: NOK 11.5 mill.

Through industrial research, the project will contribute to realizing a radical new solution for robotic autonomous bottling of liquid metal from smelting furnaces - TappingMate. Bottling processes are today carried out with equipment operated manually and personnel must therefore be close to the furnace. This environment has many challenges: high ambient temperatures of up to 80°C, extreme maximum temperatures with gases up to 2000°C, liquid metal splashes of 1800-1900°C, polluted air, dust, powerful electromagnetic fields and risk of impacts. Today's operating methods entail a high risk of personal injury, environmental emissions, material waste, and are inefficient in terms of operation. The project will use various tools, machine vision, sensors and automation equipment that have not previously been used on robots in extreme zones at smelters. The R&D work in the project includes development of sensor solutions, protection, collection of data in extreme environments and development of machine learning model for autonomous robotic execution. Autonomous robotic control of bottling processes is a unique product that does not exist in today's market. The product will be state-of-the-art in the use of autonomous robots in extreme industrial environments, and will push the boundaries of how much variance is possible in an automated process, as a result of wide utilization of machine learning. Behind the project is a strong consortium with the best prerequisites for success. MOMEK TappingMate and MOMEK Services have industrial expertise in innovation and production and strong implementation power. SINTEF has expertise in the research front in sensory science and analysis. Pioneer specializes in robotics solutions. Elkem will ensure relevance for the industry, as well as provide personnel and production facilities for use in the project. KUKA is one of the world's largest suppliers of industrial robots and will contribute with expertise in robotics and sensors.

Gjennom industriell forskning skal prosjektet bidra til å realisere en radikalt ny løsning for robotisert autonom tapping av flytende metall fra smelteovner - TappingMate. Tappeprosesser utføres i dag med utstyr som betjenes manuelt og personell må derfor være nær smelteovnen. Dette miljøet har mange utfordringer: Høye omgivelsestemperaturer på opptil 80°C, ekstreme makstemperaturer med gasser på inntil 2000°C, sprut av flytende metall på 1800-1900°C, forurenset luft, støv, kraftig elektromagnetiske felt og fare for overslag. Dagens driftsmetoder gir høy risiko for personskade, miljøutslipp, materialsvinn, og er lite effektiv med tanke på drift. Prosjektet vil anvende ulike verktøy, maskinsyn, sensorer og automasjonsutstyr som tidligere ikke er brukt på roboter i ekstremsoner på smelteverk. FoU arbeidet i prosjektet omfatter utvikling av sensorløsninger, beskyttelse av sensorer, innhenting av data i ekstreme industrielle miljø og utvikling av maskinlæringsmodell for autonom robotisert utførelse av tappeprosessen. Autonom robotisert styring av tappeprosessene er et unikt produkt som ikke eksisterer i dagens marked. Produktet vil være state-of-the-art i bruk av autonome roboter i ekstreme industrimiljø, og vil flytte grenser for hvor mye varians som er mulig i en automatisert prosess, som følge av bred utnyttelse av maskinlæring. Bak prosjektet står et sterkt konsortium med de beste forutsetninger for å lykkes. MOMEK TappingMate og MOMEK Services har industriell spisskompetanse innen innovasjon og produksjon og sterk gjennomføringskraft. SINTEF har har spisskompetanse og kjennskap til forskningsfronten innen sensorikk og analyse. Pioneer Robotics er spesialister på løsninger innen robotikk. Elkem representerer det krevende brukerperspektivet og vil sikre relevans for industrien, samt stille personell og produksjonslokaler til bruk i prosjektet. KUKA er en av verdens største leverandører av industriroboter og skal bidra med kompetanse innen robotikk og sensorikk.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics