Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Resipientorientert analyse for å redusere urban vannforurensning – et analyse- og beslutningsstøtteverktøy

Alternative title: Recipient-oriented analysis to reduce urban water pollution – an analysis and decision-support tool

Awarded: NOK 7.0 mill.

Clean water is essential for the functioning of humans and society. At the same time, the water bodies in Europe are under severe pressure from several quarters. Only approx. 40% of water bodies in Europe meet the requirements of the EU's Water Framework Directive on good ecological status. The condition is particularly bad in the water bodies with a large urban impact from municipal wastewater through combined sewer overflows and leaks and runoff from dense surfaces and agriculture. The municipalities' task is to manage waterways and other water recipients in a sustainable way by using methods and systems for water sampling, analysis and management. From the municipalities' point of view, it is a challenge to identify what is the source of the various pollutants measured in a watercourse and how big is the contribution from the various sources of pollution. At the same time, it is essential to be able to identify sources and contributions at an overall level to be able to plan strategically and long-term and with targeted measures. CleanUrbanWater will develop a user-friendly analysis and decision-support tool that will provide the municipality with an overview of possible pollution sources and exposed areas in the catchment area of urban waterways. At the same time, the tool must assess the effect of measures over time. The tool builds on and will further develop and automate a methodology for assessing pollution contributions from wastewater developed by SINTEF and Trondheim municipality. In addition, a new methodology for contributions from stormwater will be developed. The tool will be developed in collaboration with five municipalities, who will all participate with their own case and make water quality data and other necessary information available. Project partners consist of the municipalities of Asker, Bergen, Nordre Follo, Trondheim and Sandnes, in addition to Norsk Vann, Statsforvalteren i Trøndelag, CSDI, NIVA and SINTEF.

Rent vann er helt essensielt for menneskets og samfunnets funksjon. Samtidig er vannforekomstene i Europa under kraftig press fra flere hold. Kun ca. 40 % av vannforekomstene i Europa oppfyller kravene i EUs Vannrammedirektiv om god økologisk status. Tilstanden er spesielt dårlig i vannforekomstene med stor urban påvirkning fra kommunalt avløpsvann på avveier (overløp og lekkasjer) og avrenning fra tette flater og jordbruk. Kommunenes oppgave er å forvalte vassdrag og andre vannresipienter på en bærekraftig måte ved å bruke metoder og systemer for vannprøvetaking, analyse og forvaltning. Fra kommunenes ståsted er det en utfordring å identifisere hva som er kilden til de ulike forurensningene man måler i et vassdrag og hvor stort er bidraget fra de ulike forurensningskildene. Samtidig er det helt essensielt at man klarer å identifisere kilder og bidrag på et overordnet nivå for å kunne planlegge strategisk og langsiktig og med målrettede tiltak. Prosjektet vil utvikle et brukervennlig analyse- og beslutningsstøtteverktøy som skal gi kommunen en oversikt over potensielle forurensningskilder og utsatte områder i nedbørsfeltet til urbane vassdrag, og vurdere effekten av tiltak over tid. Verktøyet vil videreutvikle og automatisere metodikk for vurdering av forurensningsbidrag fra avløpsvann utviklet av SINTEF og Trondheim kommune, mens det skal utvikles ny metodikk for bidrag fra overvann. Prosjektet legger opp til stor grad av samproduksjon med fem kommuner som deltar med hvert sitt case og stiller vannkvalitetsdata og annen nødvendig informasjon rådighet. Prosjektpartnere består av kommunene Asker, Bergen, Nordre Follo, Trondheim og Sandnes, i tillegg til Norsk Vann, Statsforvalteren Trøndelag, CSDI, NIVA og SINTEF.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune