Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt inkludering av personer i utenforskap. Utprøving av VR som muliggjørende teknologi. VRINK prosjektet

Alternative title: Increaced particpation of persons in outsiderness. VR as enabling technology

Awarded: NOK 7.0 mill.

Many people, both young people and adults, can experience alienation, that for various reasons and to varying degrees means that they do not participate in normal social arenas such as work, school and leisure activities. For children and young people, this can have consequences in the future, as a lack of participation in school has an impact on participation in working life. It is the municipalities that must support them who need it, in coping with everyday life. This requires resources, and there is a need for sustainable solutions that contribute to increased inclusion. One such solution is virtual reality, which is abbreviated to VR. In VR, you can create realities that are similar to physical reality, so that you can train and experience things in a safe situation. It is typical to use VR glasses and hand controls that make you feel like you are completely inside the virtual reality and that you can do things there. In this project, VR solutions will be adapted to people on the outside so that they become more active participants in social arenas. This is done by mapping their challenges and needs, and seeing which existing VR solutions can help solve these. In addition, the project will contribute to VR becoming part of the services that the municipality can offer where appropriate.

Kommunene har et behov for å levere bedre tjenester til personer i utenforskap. Disse tjenestene må være rettet mot å inkludere disse personene i samfunnsdeltagelse. Dette innovasjonsprosjektet bygger direkte på erfaringer fra et annet prosjekt med lignende utgangspunkt hvor man fant at VR (virtuell virkelighet) har potensialet som en muliggjørende teknologi. Prosjektet vil rette seg mot barn og unge med utviklingsforstyrrelser og andre som står i fare for å havne i utenforskap. Finner man gode løsninger for disse, vil det ha overføringsverdi til mange andre brukere av kommunale tjenester. Fordi VR er en relativt ny teknologi, og fordi bruk av muliggjørende teknologier i kommunal sammenheng er nybrottsarbeid, er det behov for FoU aktiviteter for å drive innovasjonen. FoU aktiviteten vil være fokusert på 1) tilpassing av VR-teknologi for den enkelte bruker, 2) bruk av VR som sosial arena for deltagelse og som forberedelse til deltagelse på eksisterende arenaer og 3) Bruk av VR-teknologi som samhandlingsobjekt og som del av ordinær drift. Aktiviteten i FoU arbeidet vil være basert på at brukere og tjenesteytere vil være involvert i en stegvis prosess hvor man først finner fram til en (del-)løsning som så prøves ut. Denne utprøvingen evalueres og løsningen justeres. Dette vil foregå til en omforent og god løsning er på plass. Arbeidspakkene i prosjektet er organisert etter stegene i en innovasjon, nytt – nyttig – nyttiggjort. Det betyr at prosjektet vil pågå helt til tjenesten er implementert i ordinær drift. Derigjennom oppnås det at prosjektet kan bidra med kunnskap om alle stegene, og at alt ligger til rette for gevinstrealisering og spredning.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester