Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

PM+: evidensbasert intervensjon for problemløsning for flyktninger (PEIL-FORSK)

Alternative title: PM+: evidence-based intervention for problem management among refugees (PEIL-FORSK)

Awarded: NOK 7.0 mill.

Norway faces a new wave of refugees with consequences for an already strained healthcare system. The main aim of this project is to develop services that meet the needs for mental health care among newly arrived refugees. Over the next four years, the project will test and adapt the intervention Problem Management Plus (PM+) to the Norwegian context. PM+ was developed by the World Health Organization and is a program that aims to use the resources that refugees represent to help other refugees. The refugee “helpers” follow a standardized manual based on well-known cognitive-behavioral therapeutic techniques under close supervision of authorized health personnel. PM+ has previously been tried out in Kenya, Pakistan, and Turkey and has become part of the regular health system in Kenya and Turkey. In addition, PM+ has shown promising results after trials in the Netherlands. Bergen and Fredrikstad are the first municipalities to test the program in a Norwegian context. The first year of the project aims to adapt the intervention to the Norwegian context and ensure good recruitment, training, and follow-up of helpers from various cultural backgrounds. In addition, routines must be created for good cooperation between the research and practice fields. There is a focus on ensuring user participation in all project stages. In the long term, the aim is that the integration of PM+ in health and social services will help overcome resource shortages in mental health care, reduce costs, and reduce barriers to using more mental health services when such help is required. In addition to better-adapted interventions and more efficient medical and psychological help for particularly vulnerable refugees, the project will gather knowledge on how to increase the well-being and job satisfaction of the helpers. More research-based services will lead to increased integration of research in the field of practice and increased inter-municipal cooperation in migration health.

På grunn av demografiske endringer og budsjettutfordringer er det behov for nye løsninger i dagens velferds-og omsorgstjenester. Forskning viser at flyktninger med psykososiale vansker kan få god hjelp av ufaglærte hjelpere med lik kulturell bakgrunn. Senter for Migrasjonshelse (SEMI) har erfart at rollen som ufaglært hjelper er givende for hjelperne, og treffer klientenes behov. Rollen kan imidlertid være belastende over tid. Hjelpere og ansatte ved SEMI har derfor opplevd et behov for å sikre at hjelperne får den nødvendige struktur og oppfølging de trenger. Gjennom intervensjonen Program Management+ (PM+) utviklet av Verdens helseorganisasjon brukes kompetansen til ufaglærte hjelpere med fluktbakgrunn til å hjelpe andre flyktninger under veiledning av faglærte veiledere. Program management plus (PM+) er en manualbasert seks ukers lav-terskel intervensjon som har som mål å øke klienters problemløsningsevne og autonomi og foregår over en avgrenset tidsperiode. SEMI gjennomførte, med assistanse fra UiB, i 2021-22 et pilotprosjekt for å tilpasse og implementere PM+ i norsk kontekst med fokus på den Østafrikanske flyktninggruppe, med støtte fra Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Erfaring fra pilot prosjekt var positiv. Neste steg var å skalere til andre kommuner med annerledes organisering og det ble inngått samarbeid med Fredrikstad kommune. Gjennom forskningssamarbeid med UiB, tar prosjektet sikte på å undersøke gjennomførbarhet, nytte og gevinster av PM+ som en lavintensitets, skalerbar psykologisk intervensjon for ulike grupper av flyktninger i norsk kontekst. Ulike faggrupper og flyktninger i kommunene skal delta i prosjektet. Prosjektet skal registrere gjennomførbarhetsrate og effekter på klientenes psykososiale fungering ved bruk av standardiserte spørreskjema. Gjennom fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer vil vi for hvert halvår over to år kartlegge hvilken effekt PM+ har på hjelpernes identitet, livsmestring og psykisk helse.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester