Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Research group on Supervision and Enforcement of EU/EEA Economic Regulation (SupER)

Alternative title: Forskergruppe for tilsyn og håndheving av EU/EØS-rettslig regulering av økonomisk aktivitet

Awarded: NOK 0.89 mill.

EU produserer store mengder regelverk som regulerer utøvelsen av økonomiske aktiviteter – f.eks. bankvirksomhet, verdipapirhandel og kraftmarkeder. EUs lovgivningsorganer har for flere slike aktiviteter tatt over for medlemsstatenes lovgivningsmyndigheter som den primære drivkraften bak regelutviklingen. Som en følge av EØS-avtalen, er situasjonen den samme for Norge. Når økonomisk aktivitet reguleres, er det vanlig å gi et offentlig organ i oppgave å føre tilsyn med at regulerte aktører overholder reglene og å sanksjonere regelbrudd. Tradisjonelt har nasjonale myndigheter ivaretatt disse oppgavene. Selv om det stort sett fremdeles er slik, har det på enkelte felt blitt opprettet EU-organer som direkte fører tilsyn og håndhever regulering, og innen andre felt er slike organer i ferd med å bli opprettet. Det at regler produseres på EU-nivå, mens tilsyn og håndhevelse i første rekke skjer på nasjonalt nivå, reiser en rekke problemstillinger som gjelder for alle former for EU-regulering av økonomiske aktiviteter. Er det slik at regler håndheves på samme måte i de ulike medlemsstatene? Hvordan søker EU å sikre lik håndhevelse? Når EU-organer får tilsyns- og håndhevelsesoppgaver, reiser dette også nye spørsmål om forholdet mellom EU-retten og nasjonal rett. Opprettelsen av forskernettverket bygger på en teori om at lignende problemstillinger gjør seg gjeldende på tvers av sektorer som i stor grad er underlagt regulering vedtatt i EU. Dette innebærer for eksempel at en forsker som har sitt virke innen bankregulering kan ha faglig utbytte av kontakt med en forsker innen markedsføringsrett. Slik kontakt kan bidra til å identifisere felles problemstillinger og mulige løsninger som også kan danne grunnlag for fremtidige felles forskningsprosjekter.

EU and EEA law regulate in detail several economic sectors and activities, such as banking, financial markets and energy markets, to name a few. This diminishes the role of national legislative authorities. While the rules are determined at the EU/EEA level, supervision of compliance and sanctioning of infringements generally remain with national authorities. This may lead to divergences between member states as to the specific requirements that economic operators must observe and what non-compliance may entail for them. Against this background, a key goal of the research group is to analyse how EU/EEA law seeks to ensure consistent application of the common rules, and the extent to which differences between member states persist. As this mode of regulation may give rise to similar challenges across regulatory domains, it is beneficial to bring together researchers that specialize in different forms of economic regulation and encourage that they collaborate and combine their expertise. The ambitions of the research group furthermore necessitate the establishment and strengthening of international networks, as studying whether supervisory and enforcement practices differ between member states necessitates input from and collaboration with national experts in other EU/EEA member states. It is intended that these efforts will lead to group members producing innovative research output of international relevance suitable for publication in top outlets.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam