Back to search

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Tvisteløsning på grunnplanet

Alternative title: Primary Dispute Resolution

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Manager:

Project Number:

342006

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Location:

During our lives, we are all involved in one or more legal disputes, such as when we disagree with the insurance company on the value of the damaged goods, with the landlord on the appropriate level of increase of the rent, or with the seller of a used item on whether it was in accordance with what was agreed. Although we resolve most of these disputes through negotiation, sometimes the assistance of a third party is needed. However, litigation in court is very costly, and thus often not accessible in practice. Dispute resolution boards, ombuds and other organisations are, in practice, an important substitute for courts. Under the project "Primary dispute resolution", a group of researchers from the Faculty of Law at the University of Bergen will investigate how small and medium-sized legal disputes are resolved, whether it is desirable to use courts more often to resolve such disputes, and how court proceedings should be changed to render them accessible, as well as how alternatives to courts can be improved to be a good and legally sound alternative. The project will study three types of disputes in detail: consumer cases, personal injury cases, and cases between smaller business owners. In collaboration with international experts, the project will also look at how similar disputes are resolved in other European countries, such as Germany, France, and Spain, in addition to the other Nordic countries. The project started in August 2023 and has so far held one workshop.

Hovedmålet med nettverksprosjektet er å etablere et nettverk for å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag for hvordan tvisteløsningsorganer bør reguleres på en sosialt bærekraftig måte, som øker tilliten til demokratiske prosesser og gir gjennomslag for loven som styringsmiddel ved å sikre privatpersoner og bedrifter en lik, reell tilgang til gode tvisteløsningsprosesser og rettsriktige løsninger. Det er en grunnleggende forutsetning for en fungerende rettsstat at rettssubjektene kan få gjennomslag for sine rettigheter og løst sine konflikter. Dette stiller ikke bare krav til den materiellrettslige reguleringen, men i stor grad også til prosessretten. Den vanlige domstolsprosessen er for ressurskrevende til å være en realistisk og forholdsmessig tvisteløsningsmetode for en god del saker og parter. Derfor skjer tvisteløsningen, i Norge og mange andre land, ofte i andre organer enn i domstoler, eller i forenklede prosessformer innenfor domstolene. Selv om disse formene for tvisteløsning har stor praktisk betydning, er kunnskapsgrunnlaget om dem relativt svakt. Prosjektet utforsker, gjennom komparasjon både mellom behandlingen av ulike former for tvister, og ulike europeiske lands rett, hvordan tvisteløsning på grunnplanet kan reguleres på en måte som sikrer god adgang til tvisteløsning, bedre rettssikkerhet, gode forutsetninger for bruk av rettslig regulering som styringsverktøy, og økt sosial og økonomisk bærekraft i rettssystemet. Nettverket og deltakelse på internasjonale konferanser og seminarer, samt gjesteforskeropphold resulterer i at forskergruppen i løpet av satsingen befester sin stilling som et ledende forskningsmiljø innen sivilprosess. Med vårt nettverk som faglige bidragsytere og rådgivere tar vi sikte at vi kan sende en sterk søknad om eksternfinansiering.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Funding Sources