Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Veiprising for massemarkedet

Alternative title: Road User Charging for everyone

Awarded: NOK 5.2 mill.

Road user charging in Norway has been put on the agenda through a government study, which was completed in the 2022. It focused on how reduced revenue from road use tax can be offset by road pricing. Today, the road use tax provides the state with revenues from fuel of approximately NOK 15 billion a year. When more people drive zero-emission vehicles, this will eventually disappear. This excise tax compensates for approximately 30% of external marginal costs (local pollution, noise, congestion, road maintenance, accidents, etc.) for driving. A revision of this tax is necessary for government finances and to allow road users to pay for the disadvantages. If the tax is eliminated, it will be relatively cheaper to drive a car, and this will have unfortunate social consequences. Fuel taxes are largely structured in the same way in Europe, and the EU's goal of 30 million electric cars in 2030 with a ban on the sale of cars with internal combustion engines after 2035, will have to entail a broad revision of car use taxation scheme in many countries. Current products for heavy vehicles cannot be transferred directly to the passenger car market due to cost, privacy, installation and aesthetic challenges. In particular, we believe that there will be challenges with acceptance by the population of systems that impacts privacy. The Norwegian Data Protection Authority has previously stated that AutoPASS collects too much information, so it is important that a new system for road user charging collects less. One design philosophy for road pricing is "thick client" where all processing of personal location and time information takes place distributed in the vehicles. The second design is "thin client" where all processing takes place centrally in a server (or cloud solution) that the system owner controls. The project will conduct a pilot.

Prosjektet "Veiprising for massemarkedet" skal undersøke hva som skal til teknologisk for å iverksette veiprising primært i Norge, men også i andre land. I dag gir veibruksavgiften staten inntekter fra drivstoff på ca. 15 milliarder kroner i året. Når flere og flere kjører nullutslippsbiler så vil dette til slutt bortfalle. Denne særavgiften kompenserer for ca 30% av eksterne marginalkostnader (lokal forurensing, støy, kø, vegvedlikehold, ulykker, m.m.) for bilkjøring. En omlegging av denne avgiften er nødvendig for statsfinansene og for å la veibrukerne betale for ulempene. Dersom avgiften bortfaller vil det relativt sett blir billigere å kjøre egen bil, vil dette ha uheldige samfunnsmessige konsekvenser. I Europa er drivstoffavgifter stort sett bygget opp på samme måte og EU's mål om 30 millioner el-biler i 2030 med forbud mot salg av biler med forbrenningsmotor etter 2035 vil måtte medføre en bred omlegging av bilbruksbeskatningen i mange land. Systemer og utstyr som er i bruk for tungbiler kan ikke overføres direkte til personbilmarkedet på grunn av utfordringer med enhetskostnad, personvern, installasjon, driftskostnader og estetikk. Dette må løses før innføring i personbilmarkedet Norge. Særlig tror vi at det vil være utfordringer med aksept i befolkningen for systemer som er inngripende i personvernet. Datatilsynet har tidligere uttalt at AutoPASS samler inn for mye informasjon, da er det viktig at ett nytt system for veiprising samler inn mindre. Én designfilosofi for veiprising er "tykk klient" der all prosessering av personlig steds- og tidsinformasjon skjer distribuert ute i kjøretøyene. Det andre designet er "tynn klient" der all prosessering skjer sentral i en server (eller skyløsning) som systemeieren kontroller. Tykk og tynne henspiller på behovet for lagring og regnekraft i de to designfilosofiene, men med dagens mikrokontrollerteknologi er ikke denne forskjellen lenger relevant. Prosjektet vil gjennomføre en pilot.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025