Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Skattelegging i en digital og global økonomi

Alternative title: Taxation in a digital and global economy

Awarded: NOK 1.5 mill.

Tax law is fundamental to the regulation of modern societies. The Norwegian State is entirely dependent on the payment of different taxes to finance its ongoing activities, including the comprehensive Norwegian Welfare System. Tax rules are also used to counter economic inequality between individuals, for example through progressive tax rates, and to discourage undesired behavior, for example through environmental taxes. For those liable to tax to Norway, be they businesses or individuals, the payment of taxes represents a significant burden which makes legal certainty essential. Increased globalisation and digitalisation of the economy pose challenges for the tax system when it comes to how the current rules are to be interpreted and adapted to new forms of economic activities, transactions, technologies, and agreements. This creates a strong need for tax law research that can clarify how the rules are to be interpreted in new situations and provide input to the Legislator on how to improve the legislation. The Tax Law Research Group at the University of Bergen aims to develop and strengthen an objective research community that operates independently of special interests and contributes to making tax law applicable, predictable, and practicable for the state, courts, and the taxpayers. Further tasks for the Tax Law Research Group are to deepen the understanding of fundamental tax law principles and assist the Norwegian Legislator in developing new tax regulations adapted to the current and future society. The network funding will be used to arrange PhD courses, guest researcher visits, conferences, and cooperation with other Nordic and European researchers and institutions, which are important for creating an attractive and stimulating research environment that produces the best results.

Prosjektet "Skattlegging i en digital og global økonomi" tar sikte på å avklare hvordan gjeldende skatte- og avgiftsregler skal forstås og gi innspill til nye reguleringer på vanskelige områder, som der man møter endrede samfunnsforhold på grunn av nye aktivteter/teknologier eller tilfeller som ikke er behandlet tidligere. Eksempler på utfordringer som skattesystemet står overfor er 1) hvordan skattereglene skal tolkes og eventuelt tilpasses nye former for økonomiske aktiviteter og internasjonale avtaler, 2) hvordan man skal løse utfordringer knyttet til innhenting av faktisk informasjon, f.eks. ved at skattytere har verdier skjult i digitale plattformer eller lavskatteland og 3) hvordan digitale løsninger kan benyttes til å effektivere skattefastsettingen og innkrevingen uten å bryte rettsikkerhets- og personvernregler. Prosjektet vil styrke det gode skatterettsmiljøet vårt, fremme tettere forskningssamarbeid og ideutveksling med andre institusjoner og forskere, og bidra til at vi kan prestere fremragende forskning i mange år fremover. Med prosjektet vil vi posisjonere oss for å søke eksterne midler til postdoktorstillinger for personer som i dag er stipendiater, og som det er avgjørende for miljøet å holde på etter oppnådd doktorgrad. Tittelen på prosjektet er ment å representere et overordnet forskningsmål som skal være bindeledd mellom de ulike forskerne, uten at det samlede forskningsområdet blir for smalt. Det er nødvendig for store prosjekter å ha en fleksibel ramme med visse felles møtepunkter og problemstillinger for forskerne. Samlet vil forskningen da utgjøre en konsentrasjon innenfor det identifiserte området, men likevel gi rom for nysgjerrigdrevet forskning basert på de enkelte prosjektdeltakernes interesser og samarbeidsmuligheter. Den fleksible rammen gir muligheter til å justere de nærmere forskningsspørsmålene etter hvert som det viser se nye problemstillinger, kunnskapshull og funksjonssvikt innenfor det skatterettslige systemet.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam