Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

En grønnere markedsrett

Alternative title: Greening market regulation

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Number:

342026

Project Period:

2023 - 2027

Location:

The challenge of climate change and the need for a green transition are among the most pressing issues facing society today. To make progress, market actors must be incentivised to take green initiatives and participate in more sustainable practices, such as the production of renewable energy and more energy-efficient production of goods and services. Market actors can also contribute through producing sustainable products. However, they need clear regulations and incentives to do so. For market actors to contribute to the green transition, they depend on good framework conditions, including knowledge of what is legally acceptable behavior or not. Therefore, it is a major challenge that two central parts of market regulation, competition law and procurement law, are both unclear in their content, and further, they may not go far enough in providing opportunities for more investment in sustainability from market actors. The uncertainties about the content (and perhaps inadequacy) of competition law and procurement law demonstrates a clear need for legal research on the content of these regulations, and a need for research on how these regulations can potentially be changed so that they create greater incentives for sustainable choices from market actors. Ultimately, it is politicians and competition authorities who must make the necessary decisions. To equip them with the necessary information, there is a pressing need for legal research on these topics. In order to support society’s goal of a green transition, funding should be allocated to research in these areas, including funding for international research collaboration. Given that market regulation in Europe today largely occurs through the EU, it is crucial for research on these topics to be carried out through collaborative efforts among international academic institutions and researchers.

Prosjektet skal bidra til mer kunnskap om hvordan markedsreguleringen nasjonalt og internasjonalt kan legge til rett for at private aktører bidrar til det grønne skiftet. Hovedmålsetningen med prosjektet er å etablere og videreføre nordiske og europeiske nettverk i konkurranserett og offentlige anskaffelser, som igjen skal danne grunnlaget for en prosjektsøknad om en grønnere markedsrett. Det søkes om finansiering av fire nettverkskonferanser, alle med innslag av ph.d. kurs, fire gjesteforskeropphold som skal bidra til å rekruttere samarbeidspartnere til den fremtidige prosjektsøknaden, samt dekning av utenlandsopphold for stipendiater og deltakelse på viktige nasjonale konferanser innen de aktuelle fagområdene for alle deltakende forskere. Prosjektets faglige målsetning er å sikre finansiering av et forskningsprosjekt om en grønnere markedsrett. Markedsreguleringen har stor betydning for om, og i hvilken grad, private aktører kan bidra til det grønne skiftet. Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. For å møte denne utfordringen og nå målsetningen om et grønt skifte, er vi avhengig av at også private markedsaktører bidrar. En forutsetning for bidrag fra markedsaktører er at markedsreguleringen både åpner for, og skaper insentiver for, at disse velger grønne løsninger. Konkurranseretten kan være til hinder for grønne valg, ettersom den forbyr konkurransebegrensende samarbeid. Hvordan konkurranserettens målsetning om samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder lave produksjonskostnader og lave priser for forbrukerne, kan harmoniseres med en målsetning om grønn produksjon, er et spørsmål som må løses for at ikke konkurranseretten skal hindre grønne valg fra markedet. Videre er det viktig å klarlegge det handlingsrommet offentlige innkjøpere har under anskaffelsesregelverket for å sikre at deres leverandører prioriterer grønne løsninger.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam