Back to search

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Et fremragende internasjonalt miljø for komparativ rett og rettskulturelle studier (KultKomp)

Alternative title: International Hub of Excellence for Legal Cultural and Comparative Legal Studies (IHLCCL)

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

342034

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Location:

Acknowledging the crucial role of globalization and internationalization is an important precondition for solving the major societal challenges we face today. Sustainable solutions for the green shift, cybercrime, international conflict management, resource management, and immigration must be developed with due consideration of international law. In a time of increased international cooperation, a greater understanding of crucial similarities and differences between the ideas of and expectations to law in different countries requires that Norwegian law is analysed in comparison with the other legal cultures in Scandinavia and Europe. The Research Group for Legal Culture, Legal History and Comparative Law will expand its international network within comparative legal research with the aim to establish Bergen as an internationally recognised hub in the field. The network will develop interdisciplinary curiosity-driven research to examine and explain the relationships between law in Norway and other countries as well as international and supranational law. Specifically, the research group will develop a research project about legal realism as the regulatory foundations of Norwegian and Scandinavian Law, which will examine legal realism as the predominant ideology of law in the Scandinavian countries. We will also offer a national PhD course in comparative research methods, based on analytical models and teaching materials developed in Bergen.

Forskergruppen søker om nettverksstøtte til å sette i gang en utvidelse og forsterking av gruppens internasjonale nettverk, og å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv møteplass for forskere innenfor komparativ rett og rettskultur. Gjennom å invitere eksperter til arrangement, samle kunnskap og ferdigheter og formidle disse nasjonalt og internasjonalt, ønsker vi å oppnå faglig utvikling og kunnskapsmessig og metodisk fornyelse. Sentralt i miljøets faglige utvikling står arbeidet med et konkret forskningsprosjekt om ‘rettsrealisme som regulatorisk fundament for norsk og skandinavisk rett’. Målet er utforme en NFR-prosjektsøknad. Under prosjektets oppstartsfase (2023-24) skal nasjonale og internasjonale eksperter samles i to seminarer for å bidra til å spisse problemformuleringen, utvikle et klart design og en tilpasset metode for å evaluere og sammenligne effekter av rettsrealistisk tenkning på regulatorisk utfordringer i møte med tre spesifikke samfunnsutfordringer: det grønne skiftet, internasjonal konflikthåndtering og menneskeverd ved livets slutt. Forskergruppens nettverk skal danne grunnlag for rekruttering av eksperter som sikrer kvaliteten av søknadsprosessen og forankrer prosjektet internasjonalt og på tvers av fagdisipliner (sosiologi, rettshistorie, rettsteori, komparativ rett). I andre fasen (2025-26) skal vi teste designet og finjustere metodiske modeller og verktøy. Foreløpige funn skal presenteres på en metode-workshop og en internasjonal konferanse. Ekspertenes bidrag til workshop skal gå inn i fagartikler, og bidrag til konferansen skal publiseres i en antologi hos en gull-standard publisher (open access).Prosjektets tredje fase, sluttfasen (2026-27), skal brukes til utformingen av en søknad til NFR. Utvalgte internasjonale eksperter skal gi innspill til utforming av søknadsteksten på to workshops. Språklig presisjon, problemformulering, forskningsdesign og -formidling skal testes av uavhengige fagfeller. Handlingsplan for ph.d. kurset, se vedlegg.

Funding scheme:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Funding Sources