Back to search

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Nordisk formuerett - rett, språk og fellesskap

Alternative title: Nordic collaboration on property law - law, language, community

Awarded: NOK 0.89 mill.

The project aims to develop and strengthen the Nordic property law scholarship, to maintain and further develop proficiency in Norwegian (and Nordic) legal terminology in this specific field of law, and to develop and operate a Nordic network to promote research and collaboration related to property law and consumer law. The research group on property law will contribute to the further development of the Nordic property law scholarship through a series of planned activities to be carried out in collaboration with other Nordic research institutions. This includes organizing seminars and workshops, but also through participation at various conferences.

Formålet med prosjektet er å utvikle og styrke det nordiske formuerettsfellesskapet, herunder å samarbeide om å avdekke og løse forbrukerettslige problemstillinger, ivareta det norske (og nordiske) fagspråket og å stimulere til forskning og formidling innenfor formuerett generelt og forbrukerett spesielt. For å oppnå hovedmål og delmål i prosjektet har vi valgt å fokusere på nettverkstiltak som legger til rette for at nordiske formuerettsforskere kan møtes, utveksle ideer og utvikle fremtidige forskningsprosjekter sammen. Aktivitetene som planlegges gjennomført er delvis egne arrangementer som vil kreve mye av gruppens medlemmer, dels konferanser og nettverksbygging hvor vi skal delta på andres arrangementer og dels aktiviteter rettet direkte mot å initiere og inspirere til forskning innad i forskergruppa. Prosjektet innledes med et nettverksarrangement i samarbeid med forskere fra Københavns universitet som skal avholdes ved UiT høsten 2023. Dette arrangementet har både en faglig side, som omhandler forbrukerett, og en mer rendyrket nettverksside som går ut på å planlegge og utvikle fremtidig samarbeid innenfor dette fagfeltet. I 2024 planleggers gjenvisitt til København for å videreutvikle dette spesifikke nettverket. Det legges også opp til deltakelse på den viktigste arenaen for formuerettslig forskning i Norden, De nordiske formuerettsdager som avholdes i Reykjavik våren 2024 og i Danmark i 2026. Den neste store aktiviteten er at forskergruppa skal arrangere en nordisk konferanse i forbrukerett ved UiT i 2025. Her vil forskere fra hele Norden inviteres med til å bidra og delta, og det legges opp til utstrakt forsknings- og formidlingsaktiviteter på og i forlengelsen av konferansen. Gjennom hele perioden vil det fortløpende bli avholdt skrivesamlinger og møter internt for formuerettsgruppa for på den måten å sikre at vi drar nytte av nettverket både faglig og organisatorisk.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Funding Sources