Back to search

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bærekraftige markeder: Rettslige rammer for innovasjon og konkurranse for bærekraftige markedsresultater

Alternative title: Sustainable markets: The legal framework for innovation and competition for a sustainable market outcome

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Number:

342086

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Location:

The project Sustainable Markets investigate how the legal framework for markets and innovation can contribute to the realization of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The project is run by the research group MIC (Markets, Innovation, Competition), under the Department of Private Law, Faculty of Law, University of Oslo. In an open, modern and technological market economy, as in Norway and the EEA, it is up to the market to bring forward new and innovative technology. Competition law regulate the market behavior of private as well as public actors, and intellectual property law and regulation of innovation promote the development of innovative products and technology. The project investigates how the law promotes - or can promote - the development of sustainable technology and a sustainable market outcome, that contributes to tackle the UN SDGs. The project is implemented through the participation of the research group in two Nordic/European research networks. Cooperation and interdisciplinary research is important as the EU/EEA is driving legal reforms, and as the societal challenges with tackling the UN SDGs are global in nature. The research group MIC also runs two national networks (Competition Law Forum and MIC Agenda) facilitating cooperation between national research institutions and communication of research results to the Norwegian society, including political decision makers.

Prosjektet Bærekraftige Markeder undersøker hvordan det rettslige rammeverket for markeder og innovasjon kan bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål, herunder det grønne skiftet. Prosjektet drives av forskergruppen MIK (Marked, Innovasjon, Konkurranse), ved Institutt for Privatrett, UiO. Gjennom prosjektet, vil forskergruppen undersøke rammebetingelsene for aktørene i en åpen, moderne og teknologisk markedsøkonomi, det vil si det sentrale regulatoriske rammeverket for økonomiske aktørers markedsbetingelser, herunder regler som skal stimulere til bærekraftig innovasjon. Bærekraftige Markeder styrker gruppens deltagelse i to nordiske/europeiske nettverk. Samarbeid og tverrfaglighet i nordiske/europeiske nettverk er viktig både fordi rettsutviklingen innenfor gruppens område er drevet fra EU/EØS, og fordi de nye samfunnsutfordringene knyttet til det grønne skiftet er globale. Deltagelse i nettverkene vil bidra til at forskningen får høyt internasjonalt nivå og gjennom planlagte internasjonale publiseringer, blir norsk rettsvitenskapelig forskning mer tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Forskergruppen MIK vil arrangere ett møte i hvert av nettverkene, og medlemmene i forskergruppen deltar i årlige nettverksmøter i andre nordiske/europeiske land, og en av gruppens medlemmer planlegger to kortvarige forskningsopphold. Innenfor prosjektet driver forskergruppen MIK også to nasjonale nettverk (Forum for konkurranserett og MIK Agenda) som bidrar til å formalisere samarbeid mellom nasjonale forskningsinstitusjoner og som danner plattformer for høy kvalitet formidling av forskningsfunn til det norske samfunnet, inkludert politiske beslutningstagere.

Funding scheme:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Funding Sources