Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

DIGSOS I/O Digital sosialitet i hverdagen

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Number:

342509

Project Period:

2023 - 2024

Location:

DIGSOS I/0 - Digital Sosialitet i Hverdagen (DIGSOS) er et formidlingsprosjekt i form av en utvidet utstilling ved Norsk Teknisk Museum. DIGSOS springer ut av SAMKUL prosjektet Privatlivets Grenser; Sosialiatet og tilhørighet i digitale hverdagsliv (NFR 303048) som startet i 2020 og løper til våren 2024. Privatlivets Grenser (PG) undersøker hvordan digitale verktøy former sosialitet, grensesetting og tilhørighet, med særlig fokus på grenser mellom det private og det offentlige . Med utgangspunkt i Marianne Gullestads klassiker 'Kitchen-Table Society', spør vi 'hvor er kjøkkenbordene nå?': Hvilke arenaer utgjør 'backstage' for sosiale relasjoner, og hvordan forhandles grensene mellom privat og offentlig, individet og fellesskapet i en digital tidsalder? Hvilke nye former for sosialitet kommer til? Norsk Teknisk Museum er samarbeidspartner i prosjektet, og SAI har bidratt i etableringen av deres utstilling I/0, og har også lagt inn formidling fra prosjektet i form an en temaløype, en samling av digitale formidlingspunkter med utgangspunkt i gjenstander i utstillingen. DIGSOS I/0 muliggjør at en sentral del av NTMs utstillingslokale settes av til formidling fra PG. Vi vil i samarbeid med designere etablere en 'analog' sone i form av f.eks. kjøkkenbord, samt en vegg for projisering, der vi inviterer publikum til å reflektere over digital sosialitet i hverdagen, før og nå, og på tvers av generasjoner. Hensikten er å løfte fram det ikke-lineære, uforutsigbare og erfaringsnære i digital sosial interaksjon, på en refleksiv måte som står i et spenningsforhold til den mer gjenstands- og innovasjonsfokuserte dimensjonen i I/0-utstillingen, samt å utfordre publikoums antagelser teknologi som lineært framskritt. I tråd med sentrale funn i Privatlivets Grenser, vil DIGSOS desentrere medie som sådan ('non-media-centric aproach') og rette søkelyset mot hvordan innlemming av digitalisering i sosial praksiser omskaper både hverdagslivets sosialitet og digitale medier.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell