Back to search

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

Awarded: NOK 28.2 mill.

Funding scheme:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Thematic Areas and Topics

Naturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterKlimaKlimasystemet og klimaendringerPortefølje HelseKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Sosiale utfordringerLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerPortefølje Banebrytende forskningNaturmangfold og miljøDemokrati, makt og styringLTP3 Klima, miljø og energiForurensningGrunnforskningCO2-håndteringUtviklingsforskningByforskMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje InnovasjonLTP3 HelseKlimaBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneCO2-håndteringCCS - annetLTP3 Fagmiljøer og talenterLavutslippLTP3 Klima, polar og miljøKlimarelevant forskningLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havAnvendt forskningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBransjer og næringerPortefølje Klima og miljøMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakMatMat - Grønn sektorHelseTransport og mobilitetMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålMiljøvennlig energiSirkulær økonomiPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Demokrati, styring og forvaltningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RessurserKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKlimaKlimatjenesterUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaMiljøteknologiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftPortefølje ForskningssystemetPortefølje Mat og bioressurserUtenriks og internasjonale relasjonerMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Energi og transportMatUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonUtviklingsarbeid