Back to search

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring FFI

Awarded: NOK 0.40 mill.

FFIs strategi for innovasjon og kommersialisering 2019-2025, fra 1.12.2018, fastslår at FFI skal bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge, herunder ta på seg oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv i den utstrekning det er forenelig med instituttets formål. Vi skal sikre at instituttets forskningen kommer Forsvaret og samfunnet til nytte gjennom konkrete industrialiserte anvendelser og vellykket utnyttelse av nye teknologier og konsepter. Et sentralt punkt er å øke knoppskytingen fra FFI ved å kommersialisere teknologi og kunnskap gjennom etablert industri eller nyetableringer, og bidra til nasjonal industriutvikling og verdiskaping. FFI skal primært ikke selv kommersialisere og selge produkter, men FFI skal ved å lisensiere forskningsresultater tilrettelegge for at industrien kan kommersialisere produkter og tjenester. For å lykkes skal FFI 1) Involvere flere selskaper i realiseringsprosessen som kan bidra til at FFIs teknologi blir kommersialisert. 2) Utrede mulighet for å legge inn midler til realisering i alle relevante teknologiutviklingsprosjekter, og jobbe aktivt med idearbeid som kartlegging, interne utlysninger, samt utvikle kompetanse 3) Drive opplæring innenfor IP forvaltning og videreutvikle arbeidsprosesser 4) Benytte inntekter fra tidligere kommersialiseringer til å utvikle nye prosjekter 5) Jobbe aktivt med virkemiddelappartet i forsvarsektoren og det sivile for å sikre et kommersielt løp 6) Øke antall samarbeidspartnere, og jobbe aktivt i ulike nettverk

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020