Back to search

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved NMBU og NIBIO

Awarded: NOK 10.0 mill.

Prosjektet er et felles-prosjekt mellom fire samarbeidspartnere: NIBIO, NMBU, Ard Innovation og Validé. Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle den gode modellen miljøene har, der økt idéinnhenting og økning av innovasjonskompetanse i institusjonene og tidligfase ideutvikling frem mot søknader om Kvalifiserings- og Verifiseringsmidler i Forskningsrådets kommersialiseringsprogram vil være av hovedvekt. Midlene vil derfor i hovedsak gå til å videreføre og oppskalere det arbeidet Ard Innovation allerede gjør for begge institusjoner, i tillegg til at deler av denne finansieringen vil kunne brukes på å kjøpe inn spisskompetanse der dette trengs.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project