Back to search

FORNY20-FORNY2020

UiT Norges arktiske universitet- tidligfase teknologioverføring 2023-2024

Alternative title: UiT The Arctic University of Norway- early phase technology transfer 2023-2024

Awarded: NOK 5.0 mill.

UiT The Arctic University of Norway has, since its establishment in the 1970s, contributed with research-based innovation and commersialisation. In the beginning, particularly within the use of marine rest-raw materials and later within disciplines such as marine biotechnology, computer technology, space-earth technology, bio-prospecting, optical microscopy and artificial intelligence. Several companies have been established based on knowledge from environments at UiT, such as Lytix Biopharma, ProphylixPharma, Olivita, D`Liver, ArcticZymes, Zooca (Calanus), Amicoat and Chip NanoImaging. UiT has many environments strong within innovation, and in recent years several new innovations, innovation projects and start-up companies have emerged. UiT works throughout the whole organization to develop a culture for innovation among employees and students. The early-phase technology transfer funding will be used in our work for increasing the innovation- and entrepreneurship capacity at the university. We work closely with Norinnova AS, which is a partner in this project and represents the commercial expertise. They carry out preliminary investigations, evaluate submitted research-based ideas, secure rights in commercial projects on behalf of the university, prepare project plans, seek project funding, and lead projects towards licensing and the establishment of commercial activities.

UiT Norges arktiske universitet (UiT) har fra etableringen på 70-tallet klart å utnytte forskningen til innovasjoner og kommersialiseringer. Da særlig innen utnytting av marint «restavfall» og senere innen marin bioteknologi. I påfølgende årtier innen områder så som datateknologi, enzymteknologi, rom-jord teknologi, bioprospektering, optisk mikroskopi og kunstig intelligens. Det finnes mange eksempler på samarbeid mellom samfunnet og universitetet, så som utviklingen av “Hitra-vaksinen”, Fast-søkemotor (nå Microsoft) og utviklingen av kuldetilpassede enzymer. Lytix Biopharma, ProphylixPharma, Olivita, D`Liver, ArcticZymes, Zooca (Calanus), Amicoat og Chip NanoImaging er eksempler på bedriftsetableringer som er opprettet med kunnskap fra – og har rot i – fagmiljøer på UiT. UiT fortsetter å skape innovasjoner og de senere årene har det kommet nye oppfinnelser, innovasjonsprosjekter og oppstartsbedrifter med nye bruksområder. Mange fagmiljø og sentre ved UiT er sterke innenfor innovasjon og har kommersielt potensiale. UiT jobber i organisasjonens fulle bredde for å utvikle kulturen for innovasjon og entreprenørskap blant studenter og ansatte, og vil benytte midlene til tidligfase teknologioverføring til å fortsette arbeidet med å øke innovasjon- og entreprenørskapskapasiteten ved universitetet. Norinnova AS er partner i prosjektet og representerer den kommersielle kompetansen. De gjør forundersøkelse og evaluerer innmeldte forskningsbaserte ideer, sikrer rettigheter i kommersielle prosjekter på vegne av universitetet, utarbeider prosjektplaner, søker prosjektfinansiering, samt leder prosjekter frem mot lisensiering og etablering av kommersiell virksomhet. UiT har også gjennom prosjektet UiT Talent flere interne virkemidler for innovasjon som støtter opp om dette arbeidet, slik som innovasjonsstillinger for forskere, innovasjonsstipend for studenter og etableringen av et innovasjonsfond.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020