Back to search

FORNY20-FORNY2020

Styrke innovasjonskraft i forskingsprosjekt gjennom auka samarbeid mellom føretak og Vestlandets innovasjonsselskap.

Alternative title: Strengthening innovation potential in research projects through collaboration between Helse Fonna and the Technology Transfer Office (VIS).

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Number:

342843

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

MindMe Individuals with reduced cognitive functioning have a higher risk of developing mental illness. Accessibility to mental health services for this group is lower than for the general population. There is a need for new ways to reach these patient groups. It is recommended to develop cognitively inclusive assessment solutions. MindMe is a project that aims to develop such tools. A form builder for cognitively inclusive assessment forms has been prototyped, along with a catalog of forms that are or will be user-tested. The project will proceed to develop a solution where the treatment team and users have access. The solution should provide access to relevant forms, and users should be able to customize them for each patient. The patient and treatment team should be able to use the assessment data for follow-up. The platform should be integrated with relevant journal solutions. ANeED Lewy Body Dementia (DLB) is the second most common form of dementia after Alzheimer's disease. To date, there is no cure or treatment that can slow down disease progression. The ANeED study studies the effect of ambroksol on patients living with DLB. In line with this clinical study, there has been developed a digital application or "app" with several functions; reminder for the patients to take the study medicine and daily reporting of any side effects. There is also the possibility to register data from different sensors. In the future, different biometric data will be important for early and correct diagnosis and monitoring of treatment effect. This will pave the way, so that several of the patient's examinations can be done from home as a decentralized clinical study. Helse Fonna would like to proceed with the ANeED application, acquire its approval as medical equipment and allow that this application is accessible for other clinical research studies, and integrate it towards other tools that are crucial for the follow up of patients participating in clinical studies.

Hovudmålsetting i Helse Fonna sin strategi for forsking og innovasjon gjeldande frå 2021 til 2026 er at føretaket skal ha forsking og innovasjon av god kvalitet i alle kliniske einingar. Føretaket har etablert rutinar som skal understøtte gjennomføring av innovasjonsprosjekt, har inngått samarbeidsavtale med VIS og har tilsett koordinator for innovasjonsprosjekt i fast stilling. Helse Fonna har no to større innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye måtar å levere tenester på. MindMe-prosjektet som utviklar ei digital psykisk helseundersøking. Undersøkinga gir kommunikasjonsstøtte med enkelt språk, bilete og film. ANeED studien er på demens. Prosjektet skal teste ut ny bruk av medisin og berbare einingar som kan bidra i diagnostikk og måling av effekt. Innovasjonsprosjektet knytt til dette prosjektet er utvikling av ein app som mellom anna skal gi støtte til deltakarane si prosjektdeltaking; påminning om å ta studiemedikasjon, registrere biverknadar og så bortetter. Helse Fonna har over fleire år hatt avtale med Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS). VIS har bistått Helse Fonna med rettleiing for handtering av kommersielle rettar til arbeidstakarresultat. Samarbeidet er for 2022 utvida slik at VIS er Helse Fonna sitt teknologioverføringskontor (TTO). Dette betyr at VIS bistår i Helse Fonna sine innovasjons, kommersialiserings- og forvaltningsaktiviteter for immaterielle rettar og verdiar som blir generert av medarbeidarar i Helse Fonna. Helse Fonna søker om å bruke eventuelt tildelte midlar frå denne utlysinga til kjøp av tenester hjå VIS, slik at dei kan bistå føretaket i kommersialiseringsvurdering og oppfølging av innovasjonsprosjekt. No er dette mest aktuelt for ANEeD app’en og MindMe, men midlane er også aktuelle å bruke i å identifisere prosjekt i komande periode som har eit kommersialiseringspotensiale.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020