Back to search

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring - kommersialisering av forskning ved Nofima

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

342903

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

Nofimas erfaring viser at kommersialisering ofte er mest effektiv og gir størst verdiskaping når den skjer i etablert næringsliv som har etablerte forretningsmodeller og lettere tilgang til kapital, marked og kompetanse. Bedriftenes kompetanse og kapasitet til kommersialisering i samspill med instituttets kompetanse og kapasitet til forskning og utvikling, må utnyttes mest mulig effektivt for å kunne høste av potensialet i samarbeidet. Denne arbeidsdelingen har vist seg å ha potensiale for å realisere betydelige økonomiske effekter i form av verdiskaping og nye arbeidsplasser. Nofima har en klar målsetning om å styrke arbeidet og innsatsfaktorene innenfor området "kommersialisering av forskning" i tiden fremover - og ser herunder et potensiale for å både øke antallet (1) ideer med kommeriselt potensiale, (2) øke andelen verifiserings- og PoC-prosjekter samt (3) øke antallet kommeriselle avtaler. Dette vil samlet bidra til å øke insituttets verdiskaping ovenfor matproduserende næringer, øke avkastningen på investeringene fra forskningsprosjektene som institutet deltar i - samtidig som det bidrar til økt kompetanse og innovasjonskultur internt - i tillegg til økt synlighet og styrket omdømme eksternt. Nofimas ambisjon er å bruke kommersialiseringstilskuddet til å øke andelen kommersialiserbare ideer, samtidig som en alokerer flere ressurser til videreutvikling og bearbeiding av ideene frem mot en mulig kommersialisering. Herunder vil det i forlengelse være en målsetning å øke instituttets eksisterende konverteringsfrekvens (fra idé til kommersiell løsning) - noe som i tur vil bidra til økt verdiskaping og samfunnsnytte.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020