Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

"Det digitale pengesamfunnet"

Awarded: NOK 0.10 mill.

A seminar with the title 'Det digitale pengesamfunnet' was held on 23-24 August 2023 in Bergen and Rosendal, organized in collaboration between the Faculty of Law at UiB and UiO. The background for the seminar was the development in recent decades, where the emergence of digital financial services and products has greatly changed how we get our financial needs met. Digitization has led to many advantages and increased efficiency of many of daily life's transactions and financial needs. On the other hand, new problems arise. Fraudsters take advantage of new opportunities created by digitalisation. Consumers end up with excessive debt as a result of easy access to unsecured credit via easily accessible electronic portals. Digital exclusion leads to a lack of financial inclusion of vulnerable groups. Seen from a legal perspective, the technological changes lead to many and varied legal issues. Amongst others there is a steep increase of new legislation in the area, not least driven by great legislative activity in the EU. The Norwegian Supreme Court has delivered several judgments in the area in recent years, both in civil and criminal cases. As is the case when there are major societal changes with an associated response from the legislature and courts, there is a need for new legal knowledge and deliberations. The purpose of the seminar was to gather legal researchers from the Norwegian Law faculties to exchange experiences and knowledge in order to be better equipped to make constructive contributions to better legal practices, legal advice and regulation in the area. It was also a goal to facilitate a meeting place between practitioners and researchers in the area. Exchange of knowledge between practitioners and legal researchers is important, because legal research needs examples from practical life to better understand the factual developments and their effects, and how this affects the interpretation and application of the rules in the specific case. The seminar was very successful and fulfilled its objectives both in terms of the academic content and participation from a wide and varied circle. Regarding the academic content, please refer to the attached programme. The seminar had participants from UiB, UiO, UiA, UiS, UiT, BI and Uppsala. There were also participants from the Financial Supervisory Authority, the Norwegian Consumer Protection Agency, the Deposit Guarantee Scheme, banks and lawyers. In addition, 14 people from the legal aid communities Juss Buss, JURK and ID-juristen participated, as well as two law students. Participation from the legal aid communities was very positive as they have a significant caseload in the area. A total of 52 people attended the seminar.

Seminaret ble avholdt 23. - 24. august 2023 i henhold til programmet vedlagt Resultatrapporten. Målsettingene om å øke og utbre kunnskap om temaene som nevnt i punkt 1. - 3. ble oppnådd. Et annet viktig formål med seminaret var å samle deltakere fra de norske (og evt nordiske) læresteder og praktikere for å skape en plattform for diskusjon, kunnskaps- og erfaringsutveksling. Dette målet ble også nådd. Det var deltakere på seminaret fra UiB, UiO, UiA, UiS, UiT, BI og Uppsala. Det var også deltakere fra Finanstilsynet, Forbrukertilsynet, Bankenes Sikringsfond, banker og advokater. I tillegg var det 14 deltagere fra rettshjelpsmiljøene Juss Buss, JURK, ID-juristen, samt to jusstudenter som deltok.

I løpet av de siste tiårene har fremveksten av digitale finansielle tjenester og produkter langt på vei endret hvordan vi får utført våre finansielle behov. Betalinger gjennomføres nå nesten utelukkende gjennom elektroniske transaksjoner. Lån tas opp via digitale lånesøknader og utbetales på bakgrunn av elektroniske identifikasjon. Vi kan spare til pensjon via komplekse produkter som består av verdipapirer som handles på elekroniske handelsplasser over hele verden, og delta i børshandelen selv via apper på telefonen. Fysiske penger, personlig oppmøte, underskrift og vitnebekreftelse på viktige dokumenter tilhører en forgangen tid. Digitaliseringen har ført til mange fordeler og effektivisering av mange av dagliglivets transaksjoner og finansielle behov. På den annen side oppstår nye problemer. Svindlere utnytter nye muligheter skapt av digitalisering. Forbrukere ender opp med for høy gjeld som følge av enkel tilgang på usikret kreditt via lett tilgjengelige elektroniske portaler. Digitalt utenforskap fører til manglende finansiell inkludering av sårbare grupper. Sett fra et juridisk perspektiv fører de teknologiske endringene til mange og ulikeartede rettslige problemstillinger. Bl.a. har vi fått en mengde ny lovgivning på området, ikke minst drevet av stor lovgivningsaktivitet i EU. Høyesterett har avsagt flere dommer på området i løpet av de siste årene, både i sivile saker og straffesaker. Som ellers når det er store samfunnsendringer med tilhørende respons fra lovgiver og domstoler, oppstår det behov for ny juridisk kunnskap og grenseoppganger. Hvordan er de nye reglene å forstå? Hvordan henger de sammen med allerede etablerte regler? Hvordan påvirkes fortolkningen av eksisterende begreper i viktige rettsområder som kontraktsrett, sivilprosess og strafferett? Det er rettsvitenskapens rolle å følge med og gir sitt bidrag til løsningen av nye spørsmål. Seminaret ønsker å tilrettelegge for kunnskapsoppbygging og utveksling mellom sentrale rettsforskere på området.

Funding scheme:

FINANSMARK-Finansmarkedet