Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU SNF

Awarded: NOK 0.53 mill.

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

MarinFiskeriLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorUtdanningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Klima, polar og miljøUtviklingsforskningHavbrukPortefølje Velferd og utdanningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukArbeidArbeidsmarkedVelferdInntektssikringPortefølje Demokrati og global utviklingUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivMaritimDigitalisering av maritim næringMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapBransjer og næringerMarinLTP3 Hav og kystBransjer og næringerTransport og samferdselPolitikk- og forvaltningsområderTransport og mobilitetMaritimKlimarelevant forskningArbeidArbeidslivVelferdPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringReiselivReiselivsnæringenDigitalisering og bruk av IKTMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderVelferdKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerUtviklingsforskningUtviklingsforskning Skatt, kapitalstrømmer og utviklingsøkonomiLTP3 Tillit og fellesskapKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Energi og transportMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktAnvendt forskningMarinHavbrukPortefølje Klima og miljøSamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningArbeidBransjer og næringerReiselivPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingBransjer og næringerFiskeri og havbrukKlimaVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje InnovasjonReiselivLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanning