Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samarbeid og den kollektive lærereffekten i Stavangerskolen: Kollektiv mestringstro og samarbeid i det profesjonelle lærerfelleskapet

Alternative title: Cooperation and the collective teacher effect in the schools of Stavanger: Efficacy and cooperation in professional collegiums of teachers.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Recent international research on education shows that cooperation between teachers is a key prerequisite for providing education of high quality that prepares students for the challenges they might face in future society. But, we do not know much about how exactly this cooperation should be done. One of the primary goals of this project is to develop a method which allows us to measure how teachers conduct their professional cooperation. There have already been established standardised methods of measuring cooperation among employees, but a problem with these methods is that they are generalised. To put this into more simple terms, the aim is to create a method of specifically measuring the quality of cooperation on complex tasks among teachers and how that reflects on the achievements of students. There are several subordinate goals in this project, and one of them is to look into how the collective teacher efficacy corresponds with the level of professional cooperation among teachers. Collective teacher efficacy is the belief which individual teachers have in the ability of their professional colleagues to manage and cope with tasks. In other words, the aim is to look into how this belief among teachers corresponds with the level of professional cooperation among teachers. This project will be conducted using a combination of different methods. A survey will be created on the basis of what a group of teachers report in an initial round of interviews. Following up on the results of this survey, there will be an in-depth study of some of the schools. Furthermore, the results of these studies will be compared to the results of student achievements from a selection of established indicators such as the so-called “national tests". This last step of the project is important in order to evaluate which practices of professional teacher cooperation have positive effects on student outcomes.

Lærere i grunnskolen har stadig økende krav til profesjonelt samarbeid for å kunne ruste elevene for deltakelse i fremtidens samfunn og arbeidsliv. Den overordnete delen av den nye læreplanen LK20 viser til behovet for styrking av det profesjonelle lærerfellesskapet. Dette prosjektet dreier seg om å kartlegge og undersøke samarbeidsprosesser blant et stort utvalg lærere i en av de største kommunene i landet, med mål om å finne praksiser som har påviselig sammenheng med elevresultater. En av de mest sentrale utfordringene som lærere møter i yrkesutøvelsen er å finne effektive arbeidsmåter for å levere undervisning og oppfølging av elever med høy faglig kvalitet. I dette prosjektet skal eksisterende samarbeidsprosesser utforskes på en systematisk måte for å finne frem til praksiser som har høy effekt på elevenes læring. I prosjektet skal også den kollektive mestringstroen (collective teacher efficacy) utforskes for å se om det kan brukes som en indikator for det profesjonelle samarbeidet og i hvilken grad det har sammenheng med samarbeid blant lærere og elevresultater. I prosjektet skal et kvantitativt mål utformes og valideres på bakgrunn av intervjuer med et utvalg av lærere og skoleledere. Deretter skal det gjennomføres en kvantitativ studie på bakgrunn av metoden som har blitt utviklet i den første delen av prosjektet. Studien skal gjennomføres som en survey blant alle lærerne i Stavangerskolen. I neste fase av prosjektet gjennomføres en kvalitativ case studie i et utvalg av skolene for å finne hva som kjennetegner skolene som har høy og lav skår i den kvantitative studien. Videre skal resultatene analyseres opp mot tilgjengelige elevresultater (Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen o.l.) for å undersøke sammenhenger mellom funn i case studier, data fra den kvantitative studien og elevresultater. Studien er tverfaglig og berører flere forskningstemaer, blant annet temaene organisasjon, ledelse og pedagogikk.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources