Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Rammebevilgning NORCE 23-24

Alternative title: PES Framework grant NORCE 23-24

Awarded: NOK 14.1 mill.

NORCE work to actively engage within the Horizon Europe framework programme and devote and strong efforts towards positioning activities and proposals in 2023 and 2024. Within its strategy NORCE are engaging Norwegian actors, including industry, clusters, public sector, universities, and research organizations, among others, in Horizon Europe positioning activities and in proposals and projects. NORCE also work in the engagement of Norwegian society and citizens through the events and activities to be organized and, where possible, through direct activities in Horizon Europe proposals. The research areas that NORCE is currently working on towards profiling and positioning in Horizon Europe for 2023-2024 are Energy, Climate & Climate risk, Circular and bioeconomy, Ocean / ocean health / marine / maritime, Societal topics, Technology and Health.

Prosjektet ledes sentralt i NORCE av Leder Internasjonal enhet (faglig leder) og Leder forskningsstøtte (prosjektleder). PES prosjektet forankres i organisasjonen gjennom EU-internt forum "EU common space", der konsernledelsen inngår og hvor overordnede beslutninger på EU området blir tatt. Søknaden knytter NORCE sin nåværende strategi og prioriteringer overfor Horisont Europa sammen med handlingsplan for perioden 2023-2024. Handlingsplanen omfatter på den ene siden planlagte interne aktiviteter på selskapsnivå knyttet til arbeidsmetodikk, gjennomgang og analyse av sentrale EU-dokumenter, kompetansebygging, intern kommunikasjon og informasjonsdeling, ekstern kommunikasjon og formidling, samt strategisk forankring av aktivitetetene som ligger i NORCE sin strategi og samfunnsoppdrag. Handlingsplanen omfatter på den andre siden eksterne planlagte aktiviteter knyttet til politikk, strategisk posisjonering i tverrvitenskapelige og tematiske fora/plattformer, bygging/oppretteholdelse av nettverk og allianser med sentrale organisasjoner (RTOs, universiteter, industri, offentlige organisasjoner og samfunnsaktører) over hele Europa, og mer gjennomgående i Norge, brobygging i Brussel gjennom «Norwegian House of Research and Innovation» og utnytting av NORCE sitt potensial for bedre synlighet i Europa. Søknaden inkluderer en omfattende liste over temaer i Horisont Europa som NORCE har rettet seg mot for 2023-2024. Listen indikerer hvilke områder NORCE planlegger å påta seg koordinatoransvar eller delta som partner. Søknaden inneholder et budsjett per type aktivitet samt estimert potensiell økonomisk avkastning for hele Horisont Europa-programmet 2021-2027.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project