Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 - NMBU

Alternative title: PES Horisont Europa 2023 and 2024 - NMBU

Awarded: NOK 2.4 mill.

The Norwegian University of Life Sciences (NMBU) is a recognized cutting-edge international centre of knowledge, focused on higher education and research within environmental and biosciences. Its seven faculties offer 64 study programmes to 6400 students. The university hosts over 500 PhD students. NMBU's research is enabling people all over the world to tackle the global challenges regarding the environment, sustainable development, how to improve human and animal health, renewable energy sources, landscape architecture and planning, as well as land and resource management. Project establishment support (PES) secures the researchers the necessary administrative support, access to expertise and sufficient time and resources in the application phase. NMBUs EU advisers will work closely with the researchers and contribute to a best possible synergy between researcher, consultants/external experts and the Research Councils national contact points. NMBU will implement measures to improve the knowledge of EU funding among researchers as well as in the administration. In parallel NMBU will facilitate the development of international researcher networks and positioning of NMBU researchers and research groups as attractive partners. NMBU will develop new candidates for prestigious EU projects by a long-term followup of young research talents and the mobilization of experienced researchers.

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i Horisont Europa. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. NMBU skal gi systematisk informasjon om relevante utlysninger både til forskerne og fakultetsledelsen slik at de er godt kjent med søknadsmulighetene. NMBU har som mål å øke porteføljen av MSCA- og ERC-prosjekter hvor vi særlig ser at vi har et uutnyttet potensial. Vi har innført systematiske prosesser for kvalitetssikring av ERC-søknadene og skal utvikle nye kandidater til ERC og gjennom langsiktig oppfølging av yngre forskningstalenter og mobilisering av våre mer erfarne forskere. Vi skal videreføre og videreutvikle vår MSCA PF masterclass. EU-rådgiverne skal jobbe tett med fagmiljøene, være proaktive for å bli mer involvert i søknadsutviklingen og bidra til et best mulig samspill mellom forskere, konsulenter og Forskningsrådets støtteapparat. Vi skal gjennomføre kompetansebyggende tiltak både blant forskerne og administrasjonen. Parallelt skal vi tilrettelegge for at forskerne kan utvikle internasjonale nettverk og posisjonere seg som attraktive partnere. Landbruksfag og veterinærmedisin er eksempler på områder hvor NMBU tradisjonelt er sterke og hvor vi ønsker å ta en mer ledende rolle. NMBU vil ta lederskap til det norske samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr til oppdrettsfisk og husdyr, noe som også kan tas videre på den europeiske arenaen. Samtidig ønsker vi å videreføre vår allerede sterke deltagelse i utvalgte strategiske nettverk som European Plant Science Organisation og i teknologiplattformen Water Europe.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa