Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

UIS PES 2023-2024

Alternative title: UiS PES 2023-2024

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Number:

345322

Project Period:

2023 - 2024

Location:

UiS has strong ambitions for participation in Horizon Europe (HE). In the strategy for UiS (2030) and its action plans the number of financed projects from Horizon Europe is a central measurement parameter. UiS will prioritize areas of research with a strong impact for a sustainable transition and global challenges in Horizon Europe. UiS is working closely with regional actors and is positioned in several Missions, especially Climate neutral Cities (112) and Climate adaption (150). Regional collaboration and mobilization for relevant topics is important for 2023-2024. Project establishment support is important for positioning UiS (European networks etc.), increase the quality of our proposals and building EU knowledge/competence.

Økonomisk retur fra HE er satt som måleparameter i UiS 2030 strategi og sentralt i utviklingsavtalen med kunnskapdepartementet. Mobilisering, posisjonering og kompetanse-heving blir viktige prosjekt aktiviteter som delfinansieres gjennom PES rammebevilgning. Forskningsstrategiske programmer for HE er utarbeidet både for Excellent Science (Søyle I) og Global Challenges (Søyle II). For Søyle I, vil vi fortsette og styrke nåværende støtteprogrammer for Marie Curie og ERC. For Søyle 2 vil vi styrke det strategiske programmet for samfunnsutfordringer med fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Dette inkluderer også økt fokus på EUs samfunnsoppdrag. Prioritering på samfunnsutfordring er også presisert med hensyn til innovative løsninger, særlig innen pilar 3. UiS vil derfor avsette mer ressurser på mobilisering i Søyle II og III. Koblinger med Erasmus+ er trukket frem i strategien. I tillegg, er posisjonering vektlagt for potensiale fagområder i handlingsplaner. For å lykkes i Horizon Europe (HE), er nettverksbygging oppmuntret på alle nivåer. Vi skal støtte forskere med å identifisere potensiale europeiske nettverks muligheter. UiS' relasjon med regional offentlige og private aktører er god og verdiskapende for samarbeid i HE. Vi har så langt hatt suksess med EUs samfunnsoppdrag hvor vi i regionen deltar i klimanøytrale byer (112) og klimatilpasningsdyktige regioner (150). EU mobilisering til konkrete utlysninger i 2023-2024 er planlagt i regionale nettverk som vi har bygget opp. UiS samarbeider med Stavanger kommune i forhold til arbeidet med klimakontrakten (klimanøytrale byer). Vi jobber også tett med Fylkeskommunen (klimatilpasning) og deltar aktivt i klimatilpasningsforum som er etablert i regionen. Søknadskvaliteten og EU-kompetanse må heves kontinuerlig. En del av PES midler søkes for å støtte dette formålet. UiS har inngått rammeavtaler med ulike kompetente søknadskonsulenter. Diverse kurs og webinarer er planlagt for spesifikke målgrupper.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa