Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

På randen av modernismen. En analyse av Gustav Vigelands tidlige arbeider.

Alternative title: On the brink of modernism. An analysis of Gustav Vigelands early works.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

345551

Project Period:

2023 - 2026

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Gustav Vigeland (1869–1943) dominated the Norwegian sculpture scene for nearly four decades, and thus holds a central place in Norwegian art history. In the recent 25 years, however, only two scientific theses have been written about his art, and the number of research-based articles is also limited. One explanation for this lack of interest may be that the attention has been almost solely directed towards Vigeland's late production, more specifically at the sculptures now situated in the Vigeland Park. These works are characterized by a monumental idiom that many find problematic. This one-sided focus on Vigeland's late production has caused us to miss important aspects of his art. The notion of Vigeland as reactionary is deeply rooted in the art historical milieu. This project seeks to challenge this notion and open up for an alternative reading of his art. The project will explore Vigeland’s position in the development of modern sculpture, both nationally and internationally. Can he be reckoned as one of the modern? Which characteristics does his art share with the artists considered pioneers within this development, and in what way did he challenge the established tradition? The focus will be on Vigeland's early works, more specifically sculptures created before a stylistic change occurred in his art around 1912. In this period, Vigeland usually worked in a smaller format, and his works often thematize loneliness, anxiety and alienation. He also made a number of his best-known portraits and monuments before 1912. An approach to the problem presupposes a critical discussion of the concept of modernism and modernism as an artistic ideology. The project will take a closer look at the modernist tradition within the field of sculpture, starting from Rosalind Krauss and her theories about modern sculpture, and further how this tradition has been challenged in recent times.

Gustav Vigeland (1869–1943) dominerte det norske skulpturfeltet i en periode på nærmere 40 år, og har dermed en helt sentral plass i norsk kunsthistorie. De siste 25 årene er det likevel kun skrevet to vitenskapelige avhandlinger om hans kunst, og antallet forskningsbaserte artikler er også begrenset. En forklaring på denne manglende interessen kan være at oppmerksomheten nesten utelukkende har vært rettet mot Vigelands sene produksjon, nærmere bestemt skulpturene som i dag står i Vigelandsparken. Disse arbeidene kjennetegnes av et monumentalt formspråk som mange finner problematisk. Etter min mening har dette ensidige fokuset på Vigelands sene produksjon gjort at vi har gått glipp av viktige aspekter ved hans kunst. Forestillingen om Vigeland som reaksjonær er dypt rotfestet i det kunsthistoriske miljøet. Jeg ønsker å utfordre denne forestillingen og åpne opp for en alternativ lesning av hans kunst. Er det mulig at Vigeland faktisk var moderne? Å foreslå en slik nylesning er kontroversielt, men vil etter min mening gi en mer nyansert forståelse av hans kunstnerskap. Prosjektet vil fokusere på Vigelands tidlige arbeider, nærmere bestemt skulpturer laget før det inntraff et stilskifte i hans kunst rundt 1912. I denne perioden jobbet Vigeland ofte i et mindre format, og hans arbeider tematiserer gjerne ensomhet, angst og fremmedgjøring. Han utførte også en rekke av sine mest kjente portretter og monumenter før 1912. En tilnærming til problemstillingen forutsetter en kritisk diskusjon av modernismebegrepet og modernismen som kunstnerisk ideologi. Jeg vil se nærmere på den modernistiske tradisjonen innenfor skulpturfeltet, med utgangspunkt i Rosalind Krauss og hennes teorier rundt moderne skulptur, og videre hvordan denne tradisjonen har blitt utfordret i nyere tid.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources