Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sosial bærekraft og samskaping av læringsaktiviteter mellom skole og museum.

Alternative title: Social sustainability and co-creation of learning activities between school and museum.

Awarded: NOK 2.0 mill.

In order to stimulate social sustainability, prevent outsiderness and ensure that more young people complete upper secondary education, co-creation of social learning will be developed. In childhood and adolescence, the development of a positive self-image and a secure identity is particularly crucial for lifelong learning (Udir, 2020). Mental problems are stated as the most frequent reason for dropping out that is not directly related to school (Meld.St 21), and research shows that there is a clear connection between young people's mental health and the likelihood of completing upper secondary school. Dropping out of school are the main reason why young people become disabled (Hardoy, Brekke, von Simson, 2021). In the EU's key competences we find Personal, social and learning competence and Cultural awareness and expressive competence. Research in the area and European investments on Cultural heritage show that there is great potential for using cultural heritage as a tool to improve young people's mental health and quality of life (Forskningsrådet, 2022). The cultural school bag is an important contributor to cultural heritage learning. The EU and the Nordic Council of Ministers encourage learning societies where the concept of learning is expanded. The EU's program for lifelong learning is a result of such policy and has become important for how learning is thought about in Norway (Sonne, 2022). The planned Manor Garden in Larvik is seen as particularly relevant to the project. Our common cultural heritage is continued and developed, and the social learning space contributes to social sustainability. At the same time, green surroundings contribute to better public health and increased coping with life. The project will develop new approaches by expanding the concept of learning and create new methods for the co-creation of social learning activities in green spaces through cultural heritage.

Prosjektet er 3-årig og er et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet har to hovedmål: Det ene er å studere og utvikle samskapingsprosesser mellom formell, uformell og ikke-formell læring for å styrke samarbeidet mellom skolen, DKS og museet. Det andre er gjennom kulturarv å samskape sosial læring i et grønt og sosialt rom spesielt rettet mot målgruppen. Målgruppen er elever som står i fare for å falle fra pga. psykisk uhelse. Derfor knytter prosjektet seg også til fullføringsreformen i videregående skole og programmet "Våre unge" i Larvik kommune. Den planlagte Herregårdshagen i Larvik er det grønne sosiale rommet læringsaktiviteten tar utgangspunkt i. I prosjektet vil fokuset være på sosial bærekraft, det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og kulturarv. Perspektivene på læring, læringsfellesskap og læringspartnerskap vil diskuteres og utvides. Prosessen i samskapingen av læringsaktiviteten vil være hovedfokus for forskningen, og det skal brukes to modeller i studiet av prosessen; Generic Learning Outcomes (GLO) og Generic Social Outcomes (GSO). Produktet, den konkrete læringsaktiviteten i Herregårdshagen, er et viktig mål for prosjektet, og prosessen vil kunne bidra til kunnskap om hvordan man kan styrke et bærekraftig samarbeid mellom læringspartnerne i læringsfellesskapet. Metoden som skal brukes er i hovedsak aksjonsforskning. Stipendiaten vil, sammen med de øvrige deltakerne i prosjektet, delta i samskapingsprosessen. Ellers er deltakende observasjon, spørreundersøkelser og intervjuer relevante metoder. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om samskapingsprosesser i formell og ikke-formell læring, men det vil også legge til rette for tettere samarbeid mellom skolen og DKS. Det vil bli utarbeidet læringsaktiviteter for målgruppa ungt utenforskap, men prosjektet vil også legge grunnlaget for videre læringsaktiviteter i Herregårdshagen og styrke elevenes kulturelle kompetanse.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources