Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Svinesjekk: Ny kunnskap for bedret tilsyn med norske svinebesetninger

Alternative title: PigInspect: New knowledge for improved on farm inspection practices in Norwegian pig farms

Awarded: NOK 2.0 mill.

Good animal welfare is an important factor in modern and sustainable food production. The public interest in animal welfare is increasing, both in Norway and internationally. There has been growing interest from consumers regarding where the food was made, the welfare of farmed animals and their housing and rearing conditions. In Norway, the animal welfare regulations are administered by the Norwegian Food Safety Authority (NFSA). NFSA has several methods for official control of the regulations, where risk-based on farm inspections are the most common. Currently a standardized and uniform method for such risk assessment is lacking. The PigInspect project aims to generate new knowledge about risk assessment of animal welfare by using data driven tools, in order to improve NFSA’s work with animal welfare. Risk assessment of animal welfare depends on reliable and cost-efficient methods. In Norway, there is a long tradition for extensive data collection on farmed animals. However, there is still an unused potential for fully utilizing this information. The development of data-driven tools will allow for risk assessment of animal welfare. This will provide a higher accuracy in selecting farms at risk of animal welfare violations, helping NFSA to focus their efforts more efficiently. NFSA has started the development of a model for risk classification of animal husbandry based on data from abattoir meat inspections, to be used as a decision support tool when selecting farms for inspections. The PigInspect project will contribute to this work by investigating properties of the data sources and assess whether adding data from other sources can improve the model. We will also validate the risk assessment tool against records from on farm inspections. Additionally, the project will investigate the farmer’s role in animal welfare issues, and how NFSA can use different communication strategies towards the farmers to achieve good animal welfare.

Moderne matproduksjon er avhengig av god dyrevelferd for å være bærekraftig. Søkelyset på dyrevelferd er økende, både i Norge og internasjonalt. Det har vært økende interesse fra forbrukerne for hvor maten kommer fra, hvordan produksjonsdyr holdes og hvordan dyrene har det fram til de slaktes. Mattilsynet forvalter dyrevelferdsregelverket i Norge. Etaten har flere metoder for offentlig kontroll av regelverket, der risikobaserte tilsyn med dyrehold er den mest vanlige. Det finnes per i dag ingen fastsatt og enhetlig metode for slik risikovurdering. Prosjektet, SvineSjekk har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan forbedre Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. Dette skal skje gjennom å utvikle og validere datadrevne verktøy for risikovurdering av dyrevelferd og øke forståelsen av ulike kommunikasjonsstrategier. Risikovurdering av dyrevelferd er avhengig av pålitelige og kostnadseffektive metoder. I Norge har vi lang tradisjon for omfattende datainnsamling om produksjonsdyr. Det er et stort behov for å samle og utnytte denne informasjonen og å utvikle datadrevne verktøy for å vurdere dyrevelferd. En mer presis risikoberegning vil være viktig beslutningsstøtte, gi høyere treffsikkerhet i utvalg av virksomheter for kontroll, og dermed bedre ressursutnyttelse. Mattilsynet er i gang med å utvikle en modell for risikoklassifisering av dyrehold basert på data fra kjøttkontrollen. I SvineSjekk vil vi kartlegge variasjonen i datakilden i den utviklede risikomodellen, samt validere modellen mot data fra tilsyn mot gård. Ved å kategorisere funn fra tilsynene, ønsker vi å undersøke modellens nøyaktighet for ulike kategorier. Vi vil også undersøke om andre datakilder kan forbedre modellen. I tillegg vil prosjektet undersøke om det er sammenheng mellom karakeristika ved dyreholder (produsenttypologi) og resultatene fra risikomodellen, samt kartlegge ulike kommunikasjonsstragier. Samlet sett bidrar prosjektet til et overordnet mål om økt dyrevelferd i norske svinehold.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources