Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

En studie av arkitekt Helge Thiis’ bidrag til utformingen av Nidaros domkirke

Alternative title: A study of the Architecht Helge Thiis` contribution to the design of Nidaros Cathedral

Awarded: NOK 2.0 mill.

The purpose of the project is to study and analyse the process related to the plans for, and construction of, the upper parts of the cathedral's west façade and central tower under the direction of architect Thiis. The aim is then to make good professional recommendations for an upcoming restoration. Weathering of stone on the west façade and its towers has increased in recent years. This leads to a need for more frequent inspections and security measures. Probably, restoration of these building elements must be prioritized sooner in time compared to the initial restoration plan for the cathedral. To make good decisions for a new restoration, the conditions and background for our predecessors' choice must be understood. It is important to bring forward as much knowledge as possible to the project before drawing conclusions on how to handle a restoration the best way. The study is divided into three parts, under the following overall research question: What characterizes Thiis' plans for the cathedral's upper parts, what philosophical perspective on restoration do they reflect, and what are the consequences of his choices for the present management of the building? The first part deals with the architectural competition of 1929. Thiis was the winner with his draft Kongespeilet. What was the competitive basis, and how did the competition proceed? What was the intention of Thiis' draft, and why was it chosen over the others? The second part deals with the change of design from draft to as-built. It gave the façade quite a different expression. What was the background for the change, and how did the public react to it? Did conflicts arise? The third part will consider what significance the final design has for today's technical state. Would better knowledge of Thiis’ reconstruction process have an impact on our valuation and for the direction of an upcoming restoration? A challenge for the research will primarily be if there turns out to be gaps in the source material.

Formålet med prosjektet er å studere og analysere prosessene knyttet til planer og oppføring av de øvre delene av domkirkens vestfront og sentraltårn under ledelse av arkitekt Thiis, for videre å kunne komme med gode faglige anbefalinger til en kommende restaurering. Forvitringen av stein på vestfronten og vesttårnene har tiltatt de senere årene. Det har ført til behov for hyppigere inspeksjoner av fasadene og nye sikringstiltak og det er en stor sannsynlighet for at restaurering av vestfronten og tårnene må prioriteres frem i tid i forhold til opprinnelig restaureringsplan for katedralen. For selv å gjøre gode valg må vi forstå hva forgjengerne våre tenkte og premissene og bakgrunnen for valgene deres. Det er derfor av viktighet å bringe frem så mye kunnskap som mulig om dette før man trekker egne slutninger om hvordan restaureringen best håndteres. Denne studien deles i tre under overordnet forskningsspørsmål: Hva karakteriser Thiis’ planer og valg for kirkens øvre deler, hvilket restaureringsfilosofisk perspektiv reflekteres, og hvilke konsekvenser har valgene fått for forvaltningen? Første del vil være om konkurransen i 1929. 12 forslag kom inn. Thiis vant med utkastet Kongespeilet. Hvordan var grunnlaget for konkurransen definert, og hvordan forløp den? Hva var Thiis’ intensjon med utkastet, og hva var det som gjorde at dette ble valgt fremfor de andre? Andre del omhandler endringen fra utkast til ferdig bygget. Dette ga kirkebygget et ganske annet preg. Hva var bakgrunnen for endringene? Hvordan ble de mottatt og vurdert på et så betydningsfullt nasjonalmonument? Oppstod det konflikter rundt løsningene? Den tredje delen vil ta for seg hvilken betydning den endelige utformingen har hatt for dagens tekniske tilstand. Kan kunnskap om gjenreisingsprosessen under Thiis’ ledelse få betydning for våre verdivalg og hvilken retning en kommende restaurering vil ta? FoU-utfordringen vil først og fremst være om det viser seg at det er hull i kildemateriale.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources