Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samspillsobservasjon og samspillsveiledning i helsestasjonstjenesten

Alternative title: Observation and counselling on parent-child interaction in Family Health Clinics

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

345568

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Location:

Counselling on parent-child interaction in Family Health Clinics- How does the public health nurse counsel and how do parents experience counselling? Experiences of parent-child interaction provide the basis for secure attachment and provides a psychological vaccine for mental health. Public health nurses are central in facilitating parent-child interaction. Knowledge concerning parent-child interaction and ability to describe observation of interaction are important to provide satisfactory counselling. National guidelines for Family Health Celinics are though vague concerning how counselling should be conducted. Knowledge is needed about how, and what kind of, counselling parents perceive appropriate and meaningful. Knowledge concerning how public health nurses observe and document parent-child interaction is also needed. The research questions (RQs) to be answered are; RQ1:How do public health nurses experience observation, documentation, and counselling concerning parent-child interaction? RQ2:How do parents experience counselling of parent-child interaction in Family Health Clinics? RQ3:Which parental needs and experiences concerning health-promotive and -preventive counselling on parent-child interaction are described in the scientific literature? The 4-year project has a qualitative design (RQ 1 &2) combined with a systematic review (RQ 3). The qualitative part will be based on individual narratives and interpretations of the phenomenon; counselling on parent-child interaction in Family Health Clinics. Through individual, semi-structured, interviewes with 8-12 public health nurses and 8-12 parents/couples, and through participatory observation of counselling sessions, rich data of the phenomenon will be generated. Public health nurses and parents will be recruited from municipalities in Agder and Rogaland, Norway. The systematic review will be conducted as a scoping review. The thesis will be based on three studies/papers related to each RQ, accordingly.

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap som kan styrke samspillsveiledningen i helsestasjonstjenesten og dermed bedre samspill mellom foreldre og barn. Samspill av god kvalitet er noe av det viktigste for barns psykiske helse- både på kort og lang sikt. Gode samspillserfaringer gir grunnlag for trygg tilknytning- som er vår psykologiske vaksine for god psykisk helse. Helsesykepleier har en svært sentral rolle for å fremme samspill mellom barn og foreldre. De nasjonale faglige retningslinjene for helsestasjonstjenesten er ikke tydelige på hvordan dette bør gjøres. Vi har behov for mer forskning på hvordan og hvilken type veiledning som er hensiktsmessig og nyttig for foreldre. Prosjektet har et kvalitativt design kombinert med en systematisk litteraturstudie. I den kvalitative delen vil det være individuelle historier og fortolkninger av fenomenet som utforskes. Fenomenet er konsultasjoner med samspillsveiledning på helsestasjonen. Gjennom individuelle, semistrukturerte intervjuer av 8 - 12 helsesykepleiere, 8-12 foreldre og deltakende observasjoner i konsultasjoner, vil man få inngående data om fenomenet. Helsesykepleiere og familier vil bli rekruttert i samarbeid med helsestasjoner fra kommuner i Agder og Rogaland. Det siste delstudiet vil bli gjennomført som en systematisk scoping review. Avhandlingen vil være artikkelbasert med kappe, basert på tre studier med tre forskningsspørsmål. Forskningsspørsmål 1: Hvordan erfarer helsesykepleier å observere, dokumentere og veilede på samspill? Forskningsspørsmål 2: Hvordan erfarer foreldre samspillsveiledning i helsestasjonstjenesten? Forskningsspørsmål 3: Hvilke foreldrebehov og -erfaringer om helsefremmende og primærforebyggende samspillsveiledning er beskrevet i forskningslitteraturen?

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources