Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sesonguavhengig produksjon av regnbueørret

Alternative title: Seasonal independent production of rainbow trout

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

346461

Project Period:

2024 - 2027

Location:

In Norway there has been a growing inclination towards farming species as rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) due to its rapid growth and tolerance to a wide range of environmental conditions. Nowadays, rainbow trout accounts for 5% of the total salmonids produced per year in Norway and production has increased from 14453 tons in 2012 to 85233 tons in 2022, making it the second most produced species after Atlantic salmon. Nevertheless, rainbow trout farming is limited due to production challenges. The industry is still reliant on roe seasonal production, which interrupts from June to October, resulting in a 5-month period without smolts fish. Furthermore, the development of seawater tolerance is poorly documented in rainbow trout, whose transfer to the sea is mostly based on fish body size which may not link to adequate osmoregulatory maturation. As such, the smolt produced usually encounter health challenges once transferred to sea water, accounting for high mortality in the sea (around 10%) and a high incidence of lean individuals (around 10%). This matter imposes significant financial burdens on breeders and represents a substantial welfare concern. In the Sande project we aim to develop new production protocols for rainbow trout, from fertilized roe to smolt fish, based on optimized temperature, light rhythm control, and water quality levels. A critical component of the project will be the testing and validation of novel rearing procedures to control fish growth and development rate to lengthen or shorten the smolt production period and time of release to sea. In addition, we will develop new tools and assay to assess the smoltification phase of the fish and the right time of transfer to sea, with the aim to improve the fish growth potential once in sea water. This knowledge together will constitute a novel biological protocol aimed at strengthening rainbow trout farming in a sustainable future-oriented viewpoint.

Idéen bak dette prosjektet er å utvikle en sesong uavhengig protokoll (Best Management Practice, BMP) for regnbueørret, fra befruktet rogn til leveringsklar smolt (settefisk), basert på optimalisert temperatur, lysrytme kontroll og styrt vannkvalitet (CO2 nivå), herunder kartlegge konsekvenser på fiskens ytelse, fysiologi, helse og produksjonstid. Prosjektet vil innbefatte tre feltforsøk som gjennomføres hos Sande Settefisk. I første forsøk vil effekt av temperatur på tilvekst, helse og kvalitetsutvikling hos regnbueørret i RAS bli kartlagt. Ett sentralt spørsmål vil være; Hvor mye kan vi endre produksjonstiden til ørret i settefiskfasen i vekstintervallet 20 til 400 gr gitt at snitt-temperaturen endres fra 12 til 8?C. Dette spørsmålet er viktig da en forsinkelse kan benyttes til å dekke perioder hvor oppdretter står uten settefisk som følge av underskudd på egg om våren. Videre vil vi kartlegge hva som er optimalt lysregime under styrt smoltutvikling, herunder gir best smoltkvalitet. Avslutningsvis vil vi undersøke sammenheng mellom variasjon i vannkvalitet (CO2 nivå) på velferd, tilvekst, helse og kvalitet hos regnbueørret. En viktig del av utviklingsarbeidet vil være teste og validere en nyutviklet analyse for vurdering av smoltkvalitet hos regnbueørret (1. Innovasjon). Basert på positive funn og en integrert tolkning av samspillet mellom biologi, drift og vannmiljø, vil vi foreslå analysemetoder og strategier som bedrer fiskens kvalitet og tilvekstpotensial. Kunnskapen vil sammenfattes i en ny biologisk protokoll (BMP, 2. Innovasjon) for optimal sesonguavhengig produksjon av høykvalitets regnbueørret. I sum vil prosjektet bidra til å sikre en jevn tilgang på settefisk som kan overføres til sjø hele året, og derav styrke oppdrett av regnbueørret i ett bærekraftig fremtidsrettet perspektiv.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning