Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Prognosering av fremtidig etterspørsel etter energi og effekt

Alternative title: Estimating future demand for electric energy and power

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

346493

Project Period:

2024 - 2027

Funding received from:

Organisation:

Subject Fields:

The power grid in Norway is owned and operated by grid companies. They build the Norwegian power grid line with the demand – but in recent years, government reports have found at we have insufficient capacity in the grid. Why haven't the grid companies been able to anticipate the need? An increasing number of vehicles, industrial processes, and critical societal functions require electricity, and a significant surge in demand has occurred quite suddenly over the last few years. The Norwegian power system is at a crossroads where everything currently powered by fossil fuels is transitioning to electricity. In the time ahead, much more power grid infrastructure will need to be built, and it will be crucial for the grid companies to figure out exactly when to make each investment. The ProgLast project aims to research and develop tools for estimating future developments in the demand for electricity (both energy and power). Researchers at SINTEF Energy will develop prototype tools that the grid companies will test, with the goal of establishing a new "best practice" in the industry. This will be implemented in the grid companies' analytics teams during and after the project period, in collaboration with the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (no: NVE)'s ongoing process of renewing the power system development scheme. The project is led by the grid company Elmea. The other participating grid companies are: Elinett, Elvia, Fagne, Lede, Linja, Linea, Noranett, Tensio, and Glitre Nett. Additionally, NVE and Statnett are involved, with SINTEF Energy as the research partner. The project's results will provide the grid companies with the necessary basis to foresee future power demand and thus to develop the power grid in accordance with societal needs.

Nettselskaper har i oppgave å bygge ut det norske strømnettet i takt med behovet – men de siste årene har både Strømnettutvalgets rapport og Regjeringens svar på denne slått fast at vi har for lite kapasitet i nettet. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til etterspørselen etter nettkapasitet. Nettselskapene må derfor planlegge og utvikle nettet basert på usikre prognoser. Analysemiljøene i de fleste nettselskapene er små og har hverken tid eller ressurser til å utvikle noe nytt og bedre på egen hånd. Dagens prognoser baserer seg på historiske måledata og antakelser og per i dag finnes det ikke en konsistent metode for å ta høyde for drivere som elektrifisering av transport og industri, fleksibelt forbruk og energieffektivitet i bygg. Innovasjonene i ProgLast er derfor en omforent metodikk, forbedrede arbeidsprosesser og prototypeverktøy for langtidsprognosering av energi- og effektetterspørsel til nytte for nettselskapene med ansvar for hvert av Norges 17 utredningsområder. Prosjektet vil ledes av nettselskapet Elmea og utføres i samarbeid med NVE, Statnett og 10 nettselskaper, med SINTEF Energi som FoU-leverandør. NVE deltar med nøkkelpersoner fra Digital KSU (= kraftsystemutredning), og prosjektresultatene vil implementeres av NVE i KSU-ordningen i og etter prosjektperioden. Sentrale FoU-utfordringer i prosjektet er kvantifisering av usikkerhet, datakvalitet, hvordan teknologisk og økonomisk utvikling påvirker kraftbehov og hvilke scenarier som bør ligge til grunn for investeringsbeslutninger i strømnettet. Prosjektet tar sikte på å fylle disse kunnskapshullene. Gjennom innovasjon i prognosemetodikk, arbeidsprosesser og prototypeverktøy, søker prosjektet å bidra til mer effektiv ressursbruk i nettplanleggingen. Prosjektet danner grunnlaget for et nasjonalt, felles analysemiljø for nettbransjen og forbedrer beslutningsgrunnlaget for nettinvesteringer i hele landet, slik at det blir lettere å bygge riktig mengde nett til riktig tid.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi