Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Å hele sår fra fortiden foran sin partner: En prosess- og utfallsstudie av effekt og endringsprosesser i emosjonsfokusert parterapi.

Alternative title: Healing Past Wounds Together: A Process and Outcome Study of the Effectiveness and Change Processes in Emotion-Focused Therapy for Couples.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

346562

Application Type:

Project Period:

2024 - 2028

Funding received from:

Location:

The strong connection between negative childhood experiences and mental health difficulties in adulthood, is well established.The more adversities a child has experienced during his/her formative years, the greater vulnerability they have as an adult. In this project, we aim to test and refine a method to assist society's most vulnerable couples, particularly those with negative childhood experiences, such as domestic violence, physical and/or mental abuse, and trauma. While this method has proven to be effective for couples where one partner struggles with wartime PTSD, more research is needed to understand its applicability to couples with trauma experiences.This approach traditionally helps couples by addressing their emotional lives—encouraging them to better acknowledge, accept, and express their own emotions and emotional needs while also empathizing with their partner's emotional experiences. We'll explore the optimal pace of therapy, how to navigate moments of intense distress, and investigate which emotional process that should be addressed in individual therapy, and which emotional processes should be addressed and shared in couple’s therapy.Our method also emphasizes self-soothing techniques, which have been linked to improved overall mental health in individual therapy.However, we lack knowledge about integrating these self-soothing techniques into couple’s therapy. We'll investigate when to employ these techniques and how therapists should adapt if they aren't effective. The main aim of this research project is to enhance the method's effectiveness, develop the underlying change model, get a deeper understanding of emotional processes in vulnerable couples, and to evaluate how specific techniques can enhance mental health and relationship satisfaction over time, when undergoing emotion-focused therapy for couples.Through this research, we aim to provide an evidence-based service for the most vulnerable couples that are facing mental health challenges.

Den positive effekten av psykoterapi er godt dokumentert, og de viktige spørsmålene som gjenstår er ikke om, men hvordan og hvorfor terapi virker. EFT-C er en veletablert metode med høy behandlingseffektivitet, med det mangler godt nok empirisk grunnlag på tre områder, som dette prosjektet forsøker å fylle. For det første vet vi ikke nok om endringsmekanismene i EFT-C, samt hvordan jobbe med individuelle, emosjonelle prosesser i parterapi. Evidensgrunnlaget er ikke tydelig på hvordan par opplever og uttrykker sine følelser i terapi, hvilke emosjonelle steg som er typiske for par som opplever bedring, eventuelt hvor prosessen stopper opp. For det andre vet vi lite om hvordan slike programmer virker når den ene eller begge partene har med seg negative barndomserfaringer, som vold, overgrep og traumer. Forskning på EFT-C hvor den ene parten strever med PTSD fra krigssituasjoner viser lovende funn, men det er behov for mer forskning på hvordan EFT-C som metode fungerer for par med traumeerfaringer. For det tredje vil prosjektet undersøke når det er meningsfullt å intervenere med lindring av selvet-teknikker (evnen til å håndtere egen smerte) og når det er passende å benytte seg av individuelt arbeid utenfor parterapien for å oppnå bedring i parrelasjonen. For å sikre så opplevelsesnære og økologiske data som mulig, vil vi i den første studien ta i bruk et empirisk videokodingsverktøy for analysering av emosjoner i terapeutiske interaksjoner. For å unngå spørreundersøkelsestrøtthet hos pasientene, benytter vi oss av Modum Bads allerede godt etablerte rutiner for innsamling av data og deres brede utvalg av spørreskjemaer som implementeres pre- og post behandling samt underveis i behandlingen. I den andre studien vil også videoobservasjoner av terapeutrapporterte viktige øyeblikk for arbeid med lindring av selvet benyttes. Den siste studien søkes besvart ved hjelp av kvalitative, semistrukturerte intervjuer som benytter systematisk tekstkondensering og metodetriangulering.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd