Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

full FRES - Fremtidens REsept for Sluttbehandling av farlig avfall

Alternative title: full FRES - Developing the future of hazardous waste treatment

Awarded: NOK 6.7 mill.

An important part of a sustainable future is to deal with waste in an efficient and safe manner. Industrial waste is diverse and may contain environmentally hazardous substances that must be safely disposed of (hazardous waste), materials that are valuable for recycling, and non-hazardous materials that can be used as fillers. Miljøteknikk Terrateam is one of two facilities in Norway that have permission to receive and treat hazardous waste. Miljøteknikk Terrateam treats the hazardous waste in such a way that the substances that are toxic to the environment are chemically locked in a cement-based mixture, and cast into mine shafts in Mofjellet. Today, the mixture cannot contain more than 50 % hazardous waste. In the project, Miljøteknikk will improve the recipe so that the mixture can consist of 90% hazardous waste. This is difficult because the mixture then basically has a chemistry that does not lock in the pollutants as well and some hazardous wastes may form hydrogen in the ready made mixture, which is a safety risk. This project is important because Norway depend on safe and environmentally correct treatment of hazardous waste, such as fly ash from the many WtE plants in Norway. The project is owned by Miljøteknikk Terrateam and is carried out in collaboration with SINTEF Community, SINTEF Helgeland, NGI and Statkraft Varme.

En viktig del av en bærekraftig industri er å ta hånd om avfall på en effektiv og trygg måte. Industriavfall er mangfoldig, og kan inneholde miljøfarlige stoffer som må deponeres trygt (farlig avfall), materialer som er verdifulle for gjenvinning, og ufarlige materialer som kan brukes til fyllmasser. I deponiene i Mofjellet støpes ca. 55 000 tonn kjemisk stabiliserte og solidifiserte masser inn som godkjent sluttbehandling. Metoden for behandling og innbinding som benyttes i dag er utviklet av Miljøteknikk Terrateam (MT) og tilpasset lokaliteten. MT opplever en teknisk begrensing med dagens resept, som hindrer bruk av mer enn ca. 50 % farlig avfall i innbindingen. Det er særlig andelen flyveaske fra energigjenvinning av husholdningsavfall som må begrenses for å unngå utlekking av miljøgifter og dannelse av hydrogengass under innstøping. Innovasjonen i prosjektet er å utvikle en ny og forbedret metode for forbehandling og innbinding som øker den gjennomsnittlige fraksjonen farlig avfall i innbindingen til 90 %, samtidig som miljø- og sikkerhetshensyn blir ivaretatt. Den nye prosessen må være tilpasset den avfallsstrømmen som MT mottar både på kortere og lengre sikt, og lokasjonen for innbinding i Mofjellet. Den nye resepten vil erstatte dagens metode og øke kapasiteten hos MT for sluttbehandling av farlig avfall, ved at MT da kan håndtere fraksjoner som i dag må avvises. Prosjektet eies av Miljøteknikk Terrateam og gjennomføres i samarbeid med SINTEF Community, SINTEF Helgeland, NGI og Statkraft Varme.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project