Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Etablere Rhodomonas kultur med gunstig mikrobiom tilpasset industriell produksjon

Alternative title: Establishing Rhodomonas culture with a beneficial microbiome adapted for industrial production

Awarded: NOK 8.1 mill.

As one of Norway's largest microalgae producers, CFEED contributes to new sustainable feed solutions through its production of microalgae and the copepod Acartia tonsa. Copepods are small crustaceans that are a natural part of the diet for other crustaceans, fish and whales. The copepod CFEED produces can be used as starter feed for example for cod, ballan wrasse and sea bream. Thus it contributes to increased productivity and fish welfare through improved growth, survival and quality. A consistent production of high quality microalgae is required to obtain a stable and good quality copepod production. The microalgae production is therefore the foundation of CFEED's production chain. A microalgae production starts from microscopical volumes of algae culture, that gradually is scaled up to larger volumes prior to be harvested in an industrial production. Bacteria in the culture are mainly considered as unwanted contaminants that may impact growth adversely and lead to sudden culture collapses. For industrial producers, such unpredictability is challenging. However, there are also bacteria that can be beneficial for the microalgae, through promoting growth, stabilizing the culture and contributing beneficially to downstream processing of the microalgae. Increasing the knowledge on how to create a beneficial environment and stabilize the microbiome from small sized cultures to industrial scale production is therefore important for the microalgae community in Norway and worldwide. Through the MikRho project, CFEED, the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) and SINTEF Ocean, aim to strengthen the industrial microalgae industry by increasing the knowledge about interactions between the microbiome and the microalgae Rhodomonas. This knowledge will be used to establish a Rhodomonas culture with a beneficial bacterial community, increased growth rate and stability, whilst also investigating the impact of culture technology and conditions on the microbiome.

Som en av de største mikroalgeprodusentene i Norge, er CFEED med å tilby bærekraftige fôrløsninger gjennom sin produksjon av mikroalger og hoppekrepsen Acartia tonsa. Hoppekrepsen benyttes videre som startfôr til blant annet torsk, berggylte og seabream, hvor den er med å bedre utbyttet til fiskeprodusentene gjennom å øke vekst, overlevelse og å forbedre larvekvaliteten. En stabil tilførsel av høykvalitets mikroalger er avgjørende for å ha en hoppekrepsproduksjon av jevn og god kvalitet, og mikroalgeproduksjonen er derfor grunnpilaren i CFEEDs produksjon. En av de store utfordringene for industriell mikroalgeproduksjon er mangelen på kontroll av mikrobiomet. Bakterier som gir redusert vekstrate eller kulturkollaps kan bidra til store økonomiske tap, mens et gunstig mikrobiom kan være med å stabilisere algekulturen og gi økt vekstrate. Å øke kunnskapen om hvordan man skaper et gunstig miljø og stabiliserer mikrobiomet fra småskala opp til industriell produksjon er derfor et viktig utviklingsområde for mikroalgeindustrien de kommende årene. MikRho ønsker å styrke industriell satsing på mikroalger ved å bidra med økt kunnskap på interaksjonen mellom mikrobiomet og mikroalgen Rhodomonas sp. Sammen med NIBIO og SINTEF Ocean som FoU-leverandører, vil CFEED søke å etablere en stabil, reproduserbar mikroalgekultur optimalisert for industriell produksjon; med et gunstig mikrobiom, god næringssammensetning og økt vekstrate. Gjennom evaluering av algedyrkingsteknologi og etablering av protokoller for stabil oppskalering og drift i ny reaktorteknologi, vil prosjektet gi svar på kritiske spørsmål og utfordringer for CFEEDs etablering i ny fabrikk i 2026 og 2028. Resultatene fra MikRho vil dermed bidra til å sikre produksjonsstabilitet av hoppekreps, og gjøre at CFEED kan møte den voksende etterspørselen etter produkt i torske- og berggyltmarkedet, og fra markedet rundt Middelhavet.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning