Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Reduce, Reuse, Recycle; Sirkulære løsninger og redusert forbruk av jomfruelig plast til matemballasje

Alternative title: Reduce, Reuse, Recycle; Circular packaging solutions and reduced consumption of virgin plastic for food packaging

Awarded: NOK 44.1 mill.

Project Number:

346610

Application Type:

Project Period:

2024 - 2026

Funding received from:

Organisation:

Location:

The Re3-Plast project will develop technologies and solutions that will reduce consumption, increase reuse and increase recycling of plastic packaging for use in new food packaging. Food packaging accounts for the largest share of plastic waste from households, with a great potential for resource utilisation through recycling. Both the public and the authorities are drawing attention to the high level of plastic consumption and the lack of circularity in Norway. The EU has proposed a new regulation that will necessitate significant innovation and development of industrial solutions that will make it possible to adhere to the new legal requirements. For the Norwegian industrial sector to be prepared and able to meet these requirements, there is a significant need for new technology, circular systems and a changed composition of food packaging. The Re-3-Plast project will work within the three pillars: Reduce, Reuse, Recycle. We will develop new technology to; avoid unnecessary use of plastic, make food packaging reusable or recyclable, enable advanced sorting of food packaging, and increase the use of recycled plastic in food packaging. It is important that the changes in packaging design, material and composition, and in new solutions preserve the quality and shelf life of the food, and do not lead to increased food waste and/or environmental impact. The project will also result in new market opportunities for technology and packaging manufacturers and provide improved opportunities for offering market-adapted sorting of household plastics in Norway. The project has a strong consortium representing the packaging value chain through the largest food manufacturers in Norway, packaging manufacturers, technology suppliers for packaging, labelling and sorting, plastic recycler and leading R&D partners.

Re3-Plast prosjektets målsetning er å utvikle teknologier og løsninger som vil redusere forbruket, øke gjenbruk samt øke gjenvinningen av plastemballasje til bruk i ny matemballasje. Matemballasje utgjør den største andelen av plastavfall fra husholdningene, med et stort potensial for ressursutnyttelse ved gjenvinning. Samfunnet og myndigheter har satt fokus på det høye plastforbruket og mangel på sirkularitet i Norge. EU har foreslått ny forordning som vil kreve betydelig innovasjon og utvikling av industrielle løsninger som muliggjør de nye lovkravene. Prosjektets bedrifter har startet med arbeidet for å imøtekomme disse kravene, men det er et betydelig behov for ny teknologi, sirkulære systemer og endret sammensetting av matemballasje som enten kan bidra til å reduksjon, gjenbruk og/eller gjenvinning til ny matemballasje. Dette krever både systemisk og teknologisk innovasjon. Det er viktig at endringene i emballasjens design, materiale og sammensetning og nye løsninger utvikles og testes grundig i prosjektet slik at matens kvalitet og holdbarhet ivaretas og ikke medfører økt matsvinn og økt klima- og miljøbelastning. Resultatene fra prosjektet vil gjøre det mulig for bedriftene å møte eller overgå de krevende lovforslagene som er forventet. Prosjektet vil også føre til nye markedsmuligheter for teknologi- og emballasjeprodusentene og gi de beste forutsetninger for å tilby markedstilpasset sortering av husholdningsplast i Norge. Prosjektet har et sterkt konsortium som representerer emballasjeverdikjeden gjennom de største matprodusentene i Norge, emballasjeprodusenter, teknologileverandører for emballering, etiketter og sortering og produsentansvarselskapet som skal bygge ny nasjonal infrastruktur for plastemballasje. I tillegg har Re3-Plast med seg sterke FoU-partnere innen relevante fagområder.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources