Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GreenSpace - et parametrisk verktøy for å optimalisere boligprosjekter med hensyn til kvalitet, økonomi og miljø

Alternative title: GreenSpace - a parametric tool for optimizing residential projects in terms of quality, economics and sustainability

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Number:

346653

Project Period:

2024 - 2026

Funding received from:

Organisation:

Location:

Parallelo has developed software that automatically generates apartment plans in large residential projects. The solution enables architects and property developers to work closely together and arrive at a solution that best balances living quality, efficiency, and project value. Experiences from more than 100 projects in Norway show that those projects utilizing Parallelo achieve 4-7% higher space utilization than those that do not. GreenSpace aims to build upon Parallelo's technology. In collaboration with Rodeo, NTNU, and Sintef, a tool will be developed to calculate the carbon footprint of residential projects, providing insights into how various architectural choices, such as building structure, support systems, and materials, impact the environment. GreenSpace allows property developers to make environmentally friendly choices early in the project, equating environmental costs and benefits with other crucial parameters such as project economics and space efficiency. The project's goal is to reduce greenhouse gas emissions from large, industrial residential projects by 10% compared to current levels.

Å utvikle nye boligprosjekter er en kompleks oppgave hvor en rekke krav og ønsker må balanseres innenfor vedtatte reguleringsbestemmelser. Arkitekter og utbyggere bruker i dag betydelig tid og ressurser på manuelle beregninger og tegningsfiler som gjør det vanskelig å vurdere kost/nytte i forhold til valg som påvirker klimagassutslipp i tidlig fase. Parallelo har utviklet en programvare som automatisk genererer leilighetsplaner ved å analysere millioner av unike kombinasjoner ved hjelp av parametrisk design. Løsningen frigjør tusenvis av arbeidstimer og gjør det lettere å utforske alternativer, ved å kunne dokumentere kost/nytte av ulike valg. Løsningen er i dag utviklet for å identifisere optimal sammensetning av leiligheter i forhold til arealutnyttelse. Vi vil i dette prosjektet utvikle et nytt verktøy i samarbeid med Rodeo Arkitekter, NTNU og SINTEF for å optimalisere leilighetsplaner med hensyn til klimagassutslipp, ved å utarbeide en beregningsmodell som automatisk angir prosjektets klimagassutslipp ved ulike valg. FoU-utfordringene vil være: 1) Studere faktorer som påvirker klimagassutslipp i boligutvikling 2) Å dokumentere måloppnåelse, ved å utarbeide systemgrenser med tanke på detaljeringsgrad, geografi og hvilke deler av livsløpet som skal inkluderes for å kunne samle harmoniserte data over tid. 3) Å utvikle en klimaregnskapsmodell for å beregne utslipp i boligutvikling ved bruk av norske standarder og regelverk. 4) Å etablere ny kunnskap om miljøvurderinger og bærekraftsrapportering, i form av å etablere en vekting av klimaparametere, i forhold til kostnader og betalingsvillighet for å vurdere miljøgevinster. Dette innebærer også valg av måleenhet for relativ klimagassrapportering og sammenligning av boligprosjekter. 5) Å utvikle en algoritme for å vekte klimagassutslipp, bopreferanser og lønnsomhet. Dette vil innebære å etablere vektingskriterier og bygge en robust klimagass-algoritme som kan integreres med det eksisterende parametriske verktøyet.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena