Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

System for kontinuerlig monitorering av utslipp på skip

Alternative title: System for continuous monitoring of emission on ships

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

346730

Project Period:

2024 - 2026

Organisation:

Location:

The project N2OCEMS aims to develop a gas analyzer and a sampling system for measuring actual emission of gases from ships. The analyzer will be demonstrated in a pilot installation. The gases to be measured are N2O in addition to other common gases such as CO, CO2, NO, NO2, SO2 and CH4. When ammonia is added to the fuel, N2O is a biproduct when the combustion is not ideal. Being a potent climate gas, the emission of N2O must be limited. The analyzer will be based on technology for emission monitoring developed by Tunable.

I prosjektet N2OCEMS skal det utvikles en gassanalysator og et prøvetakingssystem som måler faktiske utslipp av miljøgasser på skip. Analysatoren skal demonstreres i et pilotanlegg. Gassene som skal måles er N2O i tillegg til de vanlige gassene for utslipp, som CO, CO2, NO, NO2, SO2 og CH4. Ved innblanding av ammoniakk i drivstoffet er N2O et biprodukt dersom forbrennigen ikke er optimal. N2O er en potent klimagass som må begrenses. Analysatoren skal baseres på teknologi for måling av utslipp som er utviklet av Tunable. Hovedutfordringen i dette prosjektet er å kunne måle N2O og CO2 samtidig ettersom konsentrasjonen av CO2 er veldig mye høyere en N2O, og signalene fra disse to gassene overlapper hverandre. Denne utfordringen skal prosjektet løse. Prosjektet bygger på en solid base av forskning og utvikling som er utført av Tunable og SINTEF over flere år. Tunable har utviklet flere gassanalysatorer basert på infrarød spektroskopi som bruker en patentert mikrobrikke. Dette gjør det mulig å fremstille analysatorer til en lavere pris sammenlignet med konkurrerende systemer. Analysatorene vil kreve veldig lite vedlikehold i forhold til f. eks. gasskromatografer. Analysatoren skal bli robust, liten og så rimelig at den kan anvendes på de fleste skip. Dette vil gi rederiene et verktøy til å monitorere de reelle utslippene av alle relevante miljøgasser i sanntid, og derved optimalisere motorer, driftsparametere, renseanlegg og drivstoff. De kan da sikre reduksjon av miljøgassutslipp fra marin transport og spare skatt når utslipp rapporteres til EU-ETS.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2