Back to search

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Utvikling av havteine for konkurransedyktig og miljøvennlig fangst av reker

Alternative title: Development of pot for competitive and environmentally friendly catching of shrimp

Awarded: NOK 4.4 mill.

The overall idea of the project is to develop a pot for sustainable and environmentally efficient sea fishing for deep-sea shrimp (Pandalus borealis). Deep-sea shrimp are the most important shellfish resource in the North Atlantic with landings of approximately 200,000 tonnes per year. This makes it one of the most commercially important crustacean species in Norway. The species usually lives in deep, cold water between 50 and 500 m and is fished mainly with bottom trawls. Trawling for shrimp has long traditions, while pot fishing is relatively new. During the last few years a successfully pot fishery close to the shore started. The pot has been developed by Frøystad AS through a lot of experimental work. There are several advantages associated with pot fishing compared to trawling. The impact on the bottom is small, and the pot can be used in areas that are closed to trawling. Fishing with pots is gentle to the bottom and offers better selection of undersizes shrimps. This means that you may get a higher price per kilo for larger, better quality shrimp. According to the government's greenhouse gas calculations for Norwegian seafood, trawl-caught shrimps are a product with a high CO2 footprint compared to other seafood products. Pot fishing can be an alternative fishing method that will add a new product to the market with a lower environmental footprint. In order to succeed in this, it is necessary to develop new gear that is intended for fishing out in in the sea. Fishing in open sea areas has high demands to the gear. Properties that provide good raw material quality, catching efficiency and the least possible environmental footprint will lay the foundation for increased value creation through an environmentally friendly, sustainable and profitable seine fishery for shrimp for the ocean-going fleet.

Prosjektets overordnede ide er å utvikle en teine for bærekraftig og miljøeffektiv havfiske etter dyphavsreker (Pandalus borealis). Dyphavsreker er den viktigste skalldyrressursen i Nord-Atlanteren med landinger på cirka 200 000 tonn per år og en av de kommersielt viktigste krepsdyrartene i Norge. Arten lever som regel på dypt, kaldt vann mellom 50 og 500 m og fiskes hovedsakelig med bunntrål. Trålfiske etter reker skjøt fart rundt århundreskiftet mens teinefiske er forholdsvis nytt. Det er først nå i løpet av de siste årene man har lykkes med å produsere en fjordteine som gir kommersielt drivverdige fangster for sjarkflåten. Teinen er utviklet av redskapsprodusenten Frøystad AS gjennom mye eksperimentelt arbeid. Det er flere fordeler knyttet til teinefiske sammenlignet med trål. Bunnpåvirkningen er liten, og redskapen kan benyttes i områder som er stengt for bunntråling eller hvor trål ikke kommer til. Fiske med teiner er også mer skånsomt og byr på bedre seleksjon – det betyr at man oppnår en høyere kilopris for større reker av bedre kvalitet. I henhold til regjeringens havbruksstrategi og klimagass beregninger av norsk sjømat er trålfangede reker et produkt med høyt CO2 avtrykk i forhold til andre sjømatprodukter. Teinefangst av reker kan være en alternativ fangstmetode som vil tilføre markedet et nytt produkt med lavere miljøavtrykk. For å lykkes med dette er en avhengig å utvikle nytt redskap som er beregnet for fangst ut i havet. Teinefiske i åpne havområder stiller strenge krav til redskapet. Teinen må tåle sterk overflatestrøm og varierende bunntopografi. Dette vil kreve en formgiving og tilpasning av teinene knyttet til blant annet materialvalg, stabilitet og teinens motstand i vannsøylen. Egenskaper som gir god råstoffkvalitet, fangsteffektivitet og minst mulig miljøavtrykk vil legge grunnlaget for økt verdiskapning gjennom et miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt teinefiske etter reker for den havgående flåten.

Funding scheme:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri