Back to search

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Humanitær innovasjon 2023: felles innsats i møte med uforutsigbarhet

Alternative title: Humanitarian Innovation : collective effort facing unpredictability

Awarded: NOK 0.15 mill.

Public sector will increasingly face unpredictability; in large service areas from health, migration, urban development and emergency preparedness. Public sector will need to involve and cooperate more effectively with civil society; citizens will become a more important resource. Moreover, one will need both employees and innovative and effective approaches; This requires both local and global partnership. In the conference Humanitarian Design 2023: joint efforts in the face of unpredictability, we bring together key actors from public sector, civil society, academia and innovation networks to frame the future needs for human-centred and system-oriented approaches that can make us stronger together.

Det siste tiårs uforutsette hendelser inkludert pandemi, økende antall fordrevne mennesker, aksellererende forekomst av klimarelaterte katastrofer og krigføring hos våre naboland viser at det offentlige tjenesteapparatet settes under press på mange kanter. NTNU står i en unik posisjon som kunnskaps og utdanningsaktør, og et tverrfaglig maskineri hvor mange i lang tid har drevet forskning og utvikling rustet til å lede samarbeid og innovasjon for effektive og brukerorienterte måter å møte denne usikkerheten på. Et samarbeid på tvers av flere institutter, kommuner, nasjonalt innovasjonsapparat, internasjonale eksperter og sivil sektor er igang under paraplyen "Humanitær design". Seminaret inngår i en helhet av aktiviteter og pågående prosjekter og prosesser som handler om design og planlegging for å møte fremtidens globale og lokale behov for bedre, mer brukerorienterte og helhetelige samstyringsmekanismer. Institutt for design leder sminaret og leverer metodikk som tjenestedesign, insitutt for geografi leverer kunnskap rundt nødhjelp, lokal bistand og etterregnelighet, institutt for bygg og miljøteknikk leverer kunnskap rundt vann og ras- monitorering og muliggjørende teknologi, og institutt for arkiktektur og planlegging bidrar med sin ekspertise innen beredskapsplanlegging. Norwegian Centre for Humanitarian Studies leverer høyt nivå av diskusjon rundt bruk av Generative AI og de trusler som oppstår i teknologi og etikk. Innovasjon Norge er en del av nettverket for Humanitarian Innovation Alliance, og vil bidra i diskusjonen rundt hvordan man kan finansiere nye løsninger. Eksperter fra utdanningen Humanitarian Action i Lisboa bidrar med eksempel på hvordan man best kan utdanne masterstudenter på en tverrfaglig måte slik at kandidatene fra høyere utdanning er bedre rustet når de skal jobbe i offentlig og sivilsamfunn for å møte behovene til mennesker rammet av katastrofe.

Funding scheme:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko