Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Landsdekkende våtmarksdatasett

Alternative title: National Wetlands Geospatial Database

Awarded: NOK 7.0 mill.

Sustainable land use is a national objective, both in urban and nature-dominated areas. The Directorate for Nature Management recently gave signals on the need to reduce rapid land use changes in particular environments, namely wetlands and mires. These environments have a very high value both for climate mitigation by their ability to store carbon, and for hosting varied biodiversity. Planning for environmentally sound land use is however hampered by lack of knowledge. The LAVDAS project is focused on developing new geospatial knowledge and map-based services for these kinds of land cover; wetlands and mires. LAVDAS is a joint project with the following partners; Norwegian Mapping Authority (in lead), Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Norwegian Computing Center, Norwegian Institute of Bioeconomy Research, and Directorate for Nature Management. Artificial intelligence (AI) and other innovative technology and mapping technics will be used to develop new kinds of geospatial data about mires and wetlands. In simple, geospatial basic data and satellite data from Sentinel-2A og Sentinel-2B will be pushed into AI processes. These satellites give a global coverage, including Norway, with high accuracy (10 m). The aim of innovative use of AI is to detect of extent and kinds of wetlands. The algorithms will be stored for later updates. The national data from the LAVDAS project will be distributed through the Norwegian national geoportal Geonorge, by file download and APIs. This will secure easy access to the new knowledge base. The project will develop guidance material aimed a land use planners and other users. The 3-year project has a budget 14 million NOK, and will last 1.4 2024 – 31. 3 2027. The Norwegian Research Council is covering 7 million NOK and the Directorate for Nature Management 3 million NOK.

Bærekraftig arealbruk i utmark er i dag utfordrende fordi kartleggingen av våtmark er mangelfull. Hensynet til våtmark skal i større grad vektlegges i anvendelse av sektorlover og innenfor arealplanlegging for å ivareta økosystemet og dets betydning for klimatilpasning. Prosjektet LAVDAS har derfor som hovedmål å utvikle nye kartleggingsmetodikker for våtmark og anbefale planer og tiltak for forvaltning av oppdatert våtmarksdatasett. Prosjektet vil gi et helhetlig nasjonalt våtmarksdatasett, hvor kvaliteten kan kvantifiseres og valideres gjennom uavhengige datakilder. Datasettet skal formidles og tilgjengeliggjøres på en hensiktsmessig måte for sluttbrukerne, gjennom brukermedvirkning, bruk av nasjonal geografisk infrastruktur og formidling rettet mot alle forvaltningsnivå. Prosjektets forskningsutfordringer omfatter for det første: Metodeutvikling for kartlegging og klassifisering av våtmarksområder som håndterer data fra flere jordobservasjonssensorer, integrering av domenekunnskap og føringer, samt estimerer pikselvis usikkerhet. En annen forskningsutfordring er utvikling og tilrettelegging av infrastruktur for en dyp lærings (DL)-prosesseringskjede, som muliggjør direkte tilgang til DL-artefakter, reproduserbarhet og effektivt samarbeid. Prosjektet forutsetter kunnskapsutvikling om brukerbehov og forvaltningsmodeller for innovasjonsrealisering. En større utfordring for klimatilpasningsarbeidet i kommunene, er at flere direktorater tilgjengeliggjør geodata både i ulikt format og gjennom egne kartløsninger. At prosjektet har med seg riktige og relevante samarbeidspartnere, god erfaring med deling av geodata og en bred tilnærming til bruk av etablerte nasjonale og lokale arenaer, ser vi som en viktig forutsetning for vellykket gjennomføring. Samarbeidspartene i prosjektet representerer offentlige etater og forskningsmiljø som gir en unik arena for å identifisere brukerbehovene, og jobbe målrettet med både teknisk, kartfaglig og naturfaglig ekspertise.

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project