Back to search

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

ShareIT - Samarbeidsmodell og arbeidsverktøy for en effektiv og bedre hverdag for helsepersonell og økt sikkerhet for pasientene

Alternative title: ShareIT - Effektiv datadeling for helsetjenesten

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Number:

349522

Application Type:

Project Period:

2024 - 2027

Funding received from:

ShareIT represents a significant advancement in digital collaboration within the healthcare sector. The innovation project focuses on developing user-friendly solutions that allow healthcare professionals to share important data across different parts of the healthcare system. The partners in the project include Nordland Hospital Trust, DIPS, Aidn, SINTEF Digital, Vestvågøy municipality, Helsenord RHF, Helsenord IKT, NHN, Cambridge University, and Kaiku Health. The main objective is to provide healthcare professionals with access to necessary information within their electronic patient records, enabling them to deliver safe and efficient patient care. These solutions will simplify the daily tasks of healthcare professionals, save valuable time, and improve the quality and safety of patient care. The demand for such resource-saving solutions is significant both nationally and internationally. The project utilizes advanced methods for data sharing based on APIs (Application Programming Interfaces). These APIs enable different software programs to communicate with each other and share vital health data in a structured, understandable, and secure manner. ShareIT will integrate software from various providers across the healthcare system using APIs, thereby fostering an open market for modern solutions tailored to meet the evolving needs of the healthcare sector. ShareIT involves various segments of the healthcare service such as hospital and primary care, tech companies, research entities, and governmental bodies. The project aims to develop new knowledge and a model for optimizing collaborative processes among numerous stakeholders to enhance innovation within digital healthcare.

Formålet med ShareIT er å utvikle effektive og brukervennlige arbeidsverktøy som forenkler hverdagen til helsepersonell, gjennom API-basert datadeling og ny kunnskap om samhandlingsinnovasjon. Prosjektet skal utvikle en brukervennlig måte for data og dokumentdeling, gjennom å benytte internasjonale og standardiserte åpne APIer*, både mellom 1) journalsystem i primær og spesialist-helsetjenesten og mellom 2) journalsystem og 3.partsløsninger som digital hjemmeoppfølging. Innovasjonen bidrar til at helsepersonell får tilgang på og presentert data som de til enhver tid trenger i sine arbeidsverktøy (journalsystemer), noe som frigjør mer tid til pasientene og øker kvalitet og bærekraft i pasientforløpene. Utvikling av helhetsorienterte løsninger som samsnakker gjennom APIer er svært etterspurt av helsetjenestene, men krever samhandling i et komplekst økosystem av flere aktører fra helsetjenestene, næringsliv og myndigheter. Prosjektet vil utvikle ny kunnskap og modell for beste praksis for tverrfaglige privat-offentlige innovasjonsprosesser innen e-helse, hvor tillit etableres og hvor investering, risiko og gevinster deles mellom aktørene. Det er et stort og udekt behov for kunnskap om privat-offentlige innovasjonsøkosystem i e-helse både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor et mål om at kunnskap fra prosjektet skal bidra til spredning av innovasjonen og øke innovasjonstakten innen digital samhandling i Norge, slik at helsetjenesten får raskere tilgang til gode og effektive løsninger på sine behov. *API står for «application programming interface», og muliggjør at to eller flere dataprogrammer kommuniserer med hverandre på en standardisert måte.

Funding scheme:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project