Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helhetlig avansert ressursstyring for bærekraftige helse og omsorgstjenester

Alternative title: Integrated resource capacity planning and control for sustainable health and care services

Awarded: NOK 7.0 mill.

HARMONI is an interdisciplinary innovation research project in collaboration between Trondheim Municipality, St Olavs University Hospital and NTNU. The goal is to develop a tool for integrated planning and seek insights on how one can reduce the growing gap between the population’s demand of health services on one side and the resources and capacity on the other. Demographical changes enhance pressure on available capacity and competence. Currently we need better overview of needs and resources to improve the flow of services for elderly and vulnerable patients. As an example, patients experience delayed discharges while waiting for primary care services. HARMONI will contribute by combining operational, tactical and strategic information in planning through a tool based on simulation and optimization technology. Further, the project will seek insights in opportunities and challenges and provide designs for collaboration based on value chain planning, standardized patient flows and change management in complex organizations. To succeed with the objectives, we need an interdisciplinary knowledge and approaches. It is essential to understand various perspectives and roles. We will apply methods which support wide participation from primary and secondary health care, professional and administrative services and various academic fields. Technological solutions will not solve the challenges without considering professional practices, organizational structures and regulations. By a holistic approach we aim for better resource and competence utilization to secure sufficient services for the population. Further, we aim to gain general knowledge applicable to other areas in health care and share our learning and findings nationally and internationally. Our interdisciplinary work process will also enhance understanding across roles and perspectives.

Dette innovasjonsprosjektet fokuserer på utfordringene knyttet til økende behov for helse- og omsorgstjenester, spesielt for eldre pasienter med skrøpelighet, i lys av begrensede ressurser og behovet for bedre samhandling mellom kommuner og sykehus. Trondheim kommune og St. Olavs hospital har identifisert utfordringer som mangel på oversikt over pasientstrømmer, kapasiteter og koordinering mellom tjenester, samt manglende verktøy for integrert planlegging. Prosjektets mål er å løse disse utfordringene ved å utvikle og pilotere et integrert planleggingsverktøy for helhetlig ressursstyring innad i de kommunale helse- og omsorgstjenestene samt mellom disse tjenestene og St. Olavs hospital. Innovasjonen inneholder to hovedelementer: a) et nytt produkt og b) en ny prosess. Produktet er en analytisk plattform med dashboards, en simulator og en optimeringsalgoritme for beslutningsstøtte i integrert planlegging. Prosessinnovasjonen innebærer en felles integrert planleggingsprosess på tvers av organisatoriske enheter og administrative nivåer i tjenestene. Prosjektet tar i bruk kunnskap fra områder som planlegging og ressursstyring, helsetjenesteforskning og organisasjonsutvikling for å forstå og adressere komplekse problemstillinger knyttet til taktisk planlegging i helse- og omsorgssektoren. Forskningsmetodene inkluderer casestudier, aksjonsforskning, simulering og optimering for å utvikle og evaluere det integrerte planleggingsverktøyet. Gjennom pilotering i Trondheim kommune og St. Olavs hospital vil prosjektet evaluere effekten av verktøyet på ressursbruk og pasientkøer. Det legges også vekt på å skape gjensidig læring mellom forskere, praksisfeltet og brukere av helsetjenesten gjennom hele prosjektet. Prosjektet har ambisiøse mål for å forbedre planlegging og styring av helse- og omsorgstjenester. Ved å utvikle og evaluere et integrert planleggingsverktøy, håper prosjektet å bidra til bedre ressursbruk, reduserte pasientkøer og mer bærekraftige tjenester.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project