Back to search

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Samarbeid mellom museene om etablering av nyskapende folkeforskning (SAMMEN FF)

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Number:

349576

Project Period:

2024 - 2025

Location:

Subject Fields:

Museene utmerker seg som kunnskaps- og forskningsinstitusjoner fordi de per definisjon har samhandling med et bredere publikum som en kjernevirksomhet. Selv om folkeforskning er et begrep som har blitt vanligere de senere årene, har museene på mange måter bedrevet denne typen virksomhet og samarbeid gjennom hele sin historie. Fokuset på begrepet folkeforskning har likevel bidratt til en utvidet og fornyet refleksjon på dette feltet ved museene. For å generere en fortsatt god og innovativ utvikling av dette feltet ved museene, ønsker Kulturhistorisk museum, Østfoldmuseene og Norsk folkemuseum i samarbeid med Teknisk museum å ta initiativ til å etablere et museumsnettverk for folkeforskning som kan fremme en varig dialog og kunnskapsutveksling på tvers av tematiske og byråkratiske grenser mellom blant annet de konsoliderte museene og universitetsmuseene. Vi ønsker å kartlegge sammenfallende interesser og områder der de ulike museene kan utfordre og utfylle hverandre, med den målsetting å etablere prosjekter som fremmer frivillighet og engasjerer og involverer ulike ikke-akademiske grupper i vår kunnskapsproduksjon og -formidling. For å oppnå dette, vil vi arrangere en serie møtepunkter for representanter fra museer landet rundt i 2024-2025 for diskusjon, kunnskapsutveksling og innovativ nyskaping knyttet til folkeforskning i museene. Vi vil starte med et dialogmøte, deretter organisere et symposium, og til slutt avholde en samskapingslab som skal resultere i konkrete prosjektideer som kan videreutvikles med sikte på finansiering og oppstart i 2025-2026.

Funding scheme:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project