Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Potensialet for null- og lavutslippsteknologier i norsk innenriks luftfart

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

349616

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Location:

Norsk luftfart er et stort økosystem der mange ulike aktører samarbeider for å frakte passasjerer og gods trygt, punktlig og effektivt gjennom luften. Helt fra sin spede start, har luftfarten vært avhengig av fossilt flydrivstoff. I 2020 ble norske luftfartsaktører enige om å gjøre luftfarten i Norge fossilfri innen 2050. Omstillingen til null- og lavutslippsteknologier vil kreve store investeringer i nye fremdriftssystemer, energibærere og medfølgende infrastruktur de neste tiårene. Null- og lavutslippsteknologier vil også føre til at økosystemet rundt luftfarten vil se svært annerledes ut i fremtiden. Nye verdikjeder og samarbeidsformer skal etableres. Idéen til dette konsortiet er å kartlegge det utvidede potensialet for null- og lavutslippsløsninger i norsk luftfart. En slik kartlegging forutsetter kunnskap om en rekke kjernespørsmål som knytter seg til den teknologiske og samfunnsmessige omstillingen til fossilfri luftfart. Formålet er å lage en oversikt over hvilke null- og lavutslippsløsninger som er mulig å innføre på norske flystrekninger, når disse løsningene kan tas i bruk, mengden energi som vil kreves, i hvilken form energien skal h a, hvor det er behov for energien, hvordan energien skal transporteres, hvem som kan levere energien, teknologiene og tjenestene, og hvilke politiske rammebetingelser og aktører som må være på plass for at det skal være kommersielt attraktivt å bytte fra fossile til null- og lavutslippsløsninger. Videre under hvilke forutsetninger slike endringsprosesser kan skje.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025