Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

The European Regulatory Approach to Sustainable Finance – taking stock and assessing the implications for the Norwegian financial markets

Awarded: NOK 0.12 mill.

-

-

Reguleringen av bærekraftig finans er i stadig vekst, ikke minst innenfor EU. Formålet med reguleringene er i hovedsak er å støtte oppunder Parisavtalen, FNs bærekraftsmål, TCFD -anbefalingene, samt EUs langsiktige klima og miljømål. Eksempler på dette er krav om informasjon om bærekraft- og klimarisiko i produkter og tjenester som tilbys av finansnæringen, krav til identifisering og rapportering av bærekraftsrisiko etter EUs offentliggjøringsforordning, krav til rapportering av finansforetakenes finansieringer og investeringer i bærekraftige aktiviteter etter taksonomiforordningen, krav til eierstyring mv. I tillegg finnes det en rekke frivillige merke- og kategoriseringsordninger. Utviklingen er viktig for Norge på flere måter. De norske reglene er nært knyttet til rettsutviklingen i EU/EØS, og andre internasjonale markeder. SPU, som verdens største enkelteide fond, har lenge hatt omfattende retningslinjer for ansvarlige investeringer som kan bli påvirket av nye reguleringer. Reglene kan også få innvirkning på pengepolitikk og finansiell stabilitet. EUs nye bærekraftsregler for finansnæringen reiser mange interessante juridiske og økonomiske spørsmål. Det er behov for å få en oversikt over helheten og dens økonomiske og samfunnsmessige betydning, samt se på virkningen av reglene og hvordan realøkonomien vil påvirkes av finansforetakene adferd og funksjonaliteten i finansmarkedene. Seminaret ønsker å legge til rette for kunnskapsoppbygging og utveksling mellom sentrale fagpersoner på området. Vi mener det er et stort behov for å arrangere et seminar med dette innholdet for å øke forståelsen av og sette søkelyset på viktige rettslige og samfunnsøkonomiske problemstillinger som følge av det nye regelverket på finansmarkedsområdet. Blant annet vil det være relevant å dele informasjon og diskutere problemstillinger som kan hjelpe oss å knytte tverrfaglige kontakter mot relevante miljøer innenfor rettsvitenskap, samfunnsøkonomi, myndigheter og praktikere.

Funding scheme:

FINANSMARK-Finansmarkedet