Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Inntektssikring: Hva kan vi lære av andre lands borgerlønnseksperimenter?

Awarded: NOK 79,999

Konferansen vil gå over en dag og involvere forskere, brukere (i form av representanter for ulike organisasjoner) og politikere. Programmet tar utgangspunkt i dagens og framtidens utfordringer for det offentlige inntektssikringssystemet: 1) En over tid høy og dels økende andel mottakere av helserelaterte ytelser som utfordrer den økonomiske bærekraften til systemet. 2) En økende fattigdom blant grupper av trygdemottakere. 3) Bortfall av arbeidsplasser som følge av automatisering og robotisering. 4) Økt endringshastighet i arbeidslivet som krever større fleksibilitet innenfor arbeidsstyrken. 5) Huller i inntektssikringssystemet som fører til at noen ikke er omfattet av det. I flere land har utfordringene inspirert til reformforsøk inspirert av borgerlønnsideen. Borgerlønn er ideelt sett en ytelse som gis alle borgere uavhengig av inntekt og uten krav til motytelse. De etablerte forsøkene handler ikke om en ideell borgerlønn, men om forsøk med elementer fra ideen for å moderere svakheter ved eksisterende ordninger. Dette kan for eksempel handle om 1) å fremme autonomi hos mottaker ved å gi økonomisk støtte for en viss periode uten krav om oppfølging fra og samhandling med velferdsforvaltningen, 2) å motvirke fattigdomsfeller ved å la mottaker beholde økonomisk støtte etter at vedkommende har kommet i arbeid, 3) en «automatisert» og forvaltningsmessig effektivisert minsteytelse som reduserer risikoen ved skifte av jobb og som stimulans til entreprenørskap. Konferansen vil organiseres rundt disse hovedtemaene, og vil bli belyst og diskutert ut fra ulike perspektiver. Konferansen springer ut av prosjektet Borgerlønnsforsøk i moderne velferdsstater ved OsloMet, finansiert av stiftelsen Sat Sapiendi med støtte fra Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved OsloMet. Programmet består av innledninger fra prosjektet, fra internasjonale forskere som har evaluert forsøk i Nederland og Finland, samt diskusjon innenfor et brukerpanel og et politikerpanel.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune