Back to search

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge sitt årlige arrangement "NEON-dagene". 21-23 November, i Trondheim. 20-årsjubileum for NEON.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Årets NEON-dager markerer 20-årsjubileet for NEON og setter fokus på de store og komplekse samfunnsutfordringer. Tittelen på konferansen er «Organisering i skiftende landskap: Trusler, utfordringer og nye muligheter?». Planums- og sesjonsprogram er rettet mot utfordringer med økt risiko og sårbarhet knyttet til samtidige kriser. Årets NEON-dager setter søkelys på klima- og naturkrise, stadig eskalerende polarisering og konfliktspekter, sosial ulikhet og økt utenforskap, samt trusler mot demokratiet. Hvordan kan organisasjonsforskningen bidra til økt forståelse og løsninger er det spørsmålet vi har inviterte forskere og praktikere til å bidra med svar på under årets NEON-dager. I dette ligger også sporen til fagkritisk refleksjonen: Fremstår utfordringene håndterbare, eller må vi søke nye retninger for både organisering av samfunns- og arbeidsliv, og for organisasjonsfaget? Vi stoler ofte på at organisasjoner bidrar til løsninger; som arenaer for koordinering, forhandling og kompromiss, for å oppnå bærekraftige mål og til å løse samtidens store utfordringer. Samtidig skaper organisasjoner problemer; som arenaer for ulikhet og utenforskap, konflikter som ikke lar seg løse med dagens organisering, og som krefter som ødelegger natur og klima. På NEON23, håper vi å komme sammen for å diskutere hvordan vi i samarbeid kan svare på noen av vår tids mest prekære utfordringer og lykkes med å navigere i vår komplekse samtid. Faginnholdet i NEON 23 treffer mange av de temaområder og prioriteringer som finnes i programmet «Demokrati, styring og fornyelse». Det gjelder både rammeprogrammet og de mange sesjonene som omhandler omstilling mot økt miljømessig, økonomisk, kulturell og sosial bærekraft. I gjennomgang av innsendte paper, ser vi sterk deltagelse på de sesjonene som går på samfunnssikkerhet og beredskap, grønn omstilling og naturkrise, digitalisering og omstilling, likestilling, ulikhet og mangfold, og utfordringer knyttet til tillit, demokrati og styring.

Funding scheme:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning