Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i høyere musikkutdanning

Awarded: NOK 1.0 mill.

Formålet med søknaden er å gjennomføre et enkeltprosjekt ved Norges musikkhøgskole (NMH) og å delta i BalanseHub for erfaringsutveksling og oppdatering om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. De vitenskapelig og kunstnerisk rettede stillingene i høyere musikkutdanning i Norge er besatt av en homogen gruppe mennesker, med en overvekt av menn og personer fra de øvre sosiale lag og med etnisk norsk bakgrunn. Dette gjør at kvinner og personer med minoritetsbakgrunn mangler rollemodeller, og at rekrutteringen til feltet står i fare for å reprodusere ulikheter. Det begrenser også hvem som får ytre seg kunstnerisk, akademisk og musikalsk, både innenfor og utenfor den konteksten som høyere musikkutdanning utgjør. Prosjektet som er skissert i søknaden har følgende tiltak og deltakere: Tiltak for å nå Delmål 1 er en seminarrekke på fire seminarer der temaene vil være utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og mangfold i akademia, det bredere kulturfeltet samt kunstfeltet mer spesifikt. Deltakere her er NMHs ansatte innenfor alle områder. Tiltak for å nå Delmål 2 er opprettelse av en «synliggjøringsbank», en samling og publisering av profesjonelle livshistorier fortalt av ansatte på vitenskapelig og kunstnerisk grunnlag i høyere musikkutdanning som identifiserer seg som kvinner eller har minoritetsbakgrunn eller -tilhørighet. 10-15 personer vil her delta som informanter/rollemodeller, mens selve synliggjøringsbanken vil være åpent tilgjengelig for allmennheten. Tiltak for å nå Delmål 3 er gjennomføring av et opprykkskurs og innføring av mentorordning for ansatte som vil merittere seg for opprykk til førstekompetanse eller dosent/professor. Disse tiltakene har ansatte på kunstnerisk grunnlag som primære målgruppe, og opprykkskurset vil være spesifikt rettet mot karriereveier, krav og bedømming som gjelder på kunstnerisk side. Gitt skjev kjønnsbalanse blant ansatte på kunstnerisk grunnlag på NMH er det et mål at kvinner er i majoritet på begge disse tiltakene.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources